Szkoła - Deklaracja dostępności

Szkoła - Deklaracja dostępności

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz dostępność informacyjno-komunikacyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zamek.krapkowice.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 07.05.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.05.2021

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 - brak dostępności mediów zmiennych w czasie,

 - brak dostępności z klawiatury,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024.03.07

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Ludwikowski szkola@zamek.krapkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774661338. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o które treści na stronie internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba żądająca zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Zawodowych zrealizuje żądanie niezwłocznie , nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenie żądania.  Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół Zawodowych niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Zawodowych może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

W  tut.  szkole zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 - e-mail na adres: sekretariat@zamek.krapkowice.pl

 - faxem na nr 77 466 1728

 

Dostępność architektoniczna


Budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach jest zabytkiem pod nadzorem konserwatora zabytków. Zamek ma kształt trapezu, wejście główne, na dziedziniec zamku, znajduje się przy ulicy Zamkowej 5. Kolejne wejście dostępne jest przez salę gimnastyczną od strony ulicy Zamkowej 3, które posiada podjazd dla osób poruszających się  na wózkach. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Z dziedzińca szkoły wejście  do budynku zamku możliwe jest trzema wejściami, które bezpośrednio prowadzą na pierwsze piętro, na który znajdują się pomieszczenia administracji szkolnej. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz w pomieszczenia w sali gimnastycznej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w sali gimnastycznej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na korytarzach znajdują się oznaczenia i plan ewakuacji. Przed budynkiem nie  ma parkingów.

Głuchoniemi  i słabosłyszący klienci Szkoły nie mogą skorzystać z pomocy  tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw.

 

 

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej