Rekrutacja - Terminarz

Rekrutacja - Terminarz

Rekrutacja trwa od 15 maja 2023 r.

 

 

15.05.2023r. - 19.06.2023r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

23.06.2023r. - 10.07.2023r. do  godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie.

 

do 12.07.2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

17.07.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

17.07.2023r. - 21.07.2023r. do  godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu.

 

  24.07.2023r. do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej