Rekrutacja - Terminarz

Rekrutacja - Terminarz

Rekrutacja trwa od 16 maja 2022 r.

 

16.05.2022r. – 20.06.2022r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 

24.06.2022r. – 13.07.2022r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

do 19.07.2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniu lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

20.07.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 

20.07.2022r. – 28.07.2022r. do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

29.07.2022r. do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej