Polityka prywatności

Polityka prywatności

 KLAUZULA INFORMACYJNA

o ochronie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

Dotyczy danych podstawowych niezbędnych do realizacji celów do jakich są zbierane:

 

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów
Opolskich w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, email:sekretariat@zamek.krapkowice.pl

2.        Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

3.        Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
w Krapkowicach jest Pani Triandafilia Ralli, tel. 77 4 661 338, e-mail: iodo@zamek.krapkowice.pl.

4.        Celem przetwarzania danych jest realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego zgodnie z wymogami prawa oświatowego.

5.        Podstawa prawna przetwarzania: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Art. 6 ust. 1 lit. a Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017r. poz.59, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, Dz. U. 2016 poz. 2223,

6.        Zebrane dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

7.        Państwa dane przekazujemy:

a)    podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność Szkoły oraz organowi prowadzącemu;

b)   podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Szkoły, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Szkoły;

c)    obsługującym i utrzymującym Szkolne systemy informatyczne lub udostępniającym narzędzia informatyczne Szkole;

d)   podmiotom świadczącym Szkole: usługi edukacyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną.

8.        Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy Szkoła przetwarza je w sposób zautomatyzowany, a podstawą ich przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda lub wyraźna zgoda, dane są przetwarzane na podstawie umowy w myśl ar. 6 ust. 1 lit. b).

9.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10.    Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji dokumentacji procesu kształcenia lub dostępu do elektronicznych systemów dedykowanych uczniom/słuchaczom
i rodzicom/prawnym opiekunom wspomagających proces dydaktyczno-wychowawczy (e-dziennik).

 

Klauzula zgody

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, dokumentacji
i archiwizacji przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych ucznia/słuchacza, rodzica/prawnego opiekuna jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361).

 

Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez osobę, której dane dotyczą.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o ochronie danych osobowych

 

Dotyczy danych zbieranych do celów statutowych:

 

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, email: sekretariat@zamek.krapkowice.pl

2.        Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

3.        Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
w Krapkowicach jest Pani Triandafilia Ralli, tel. 77 4 661 338, e-mail: iodo@zamek.krapkowice.pl.

4.        Celem przetwarzania danych jest promocja uczniów ich dokonań i osiągnięć edukacyjnych oraz promocja Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

5.        Podstawa prawna przetwarzania: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Art. 6 ust. 1 lit. a Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017r. poz.59,Zebrane dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

6.        Zbierane dane osobowe dotyczą:

a)    Promocja szkoły:

     imienia i nazwiska ucznia/słuchacza, wizerunku (zdjęcia), związane z osiągnięciami ucznia, realizowaniem i uczestnictwem w programach, projektach, wycieczkach, działaniach szkolnych
w zakresie edukacji i wychowania.

b)   Działania edukacyjno-wychowawcze:

     imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, nr i serie dowodów osobistych, paszportów, legitymacji szkolnych, nr polisy ubezpieczeniowej, imiona i nazwisko rodziców, nr telefonów - przy organizacji wycieczek szkolnych, realizacji programów i projektów dedykowanych uczniom, uczestnictwie w konkursach i zawodach sportowych.

7.        Zbierane dane osobowe zbierane w celach promocyjnych, przetwarzane będą po przez: zamieszczenie ich na szkolnej stronie www.zamek.krapkowice.pl i szkolnym koncie Facebooka, zamieszczenia materiałów na szkolnych gazetkach, wystawach, publikacje artykułów w szkolnej gazetce „Zamek Nasza Przyszłość”, publikacji i prezentacji w szkolnych materiałach promocyjnych, publikacji artykułów w prasie lokalnej
i regionalnej, prezentację w lokalnym radiu i telewizji.

8.        Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy Szkoła przetwarza je w sposób zautomatyzowany, a podstawą ich przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda lub wyraźna zgoda, dane są przetwarzane na podstawie umowy w myśl ar. 6 ust. 1 lit. b).

9.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10.    Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prezentacji indywidualnych dokonań i osiągnięć ucznia/słuchacza
w szkolnych prezentacjach i publikacjach, niemożność uczestnictwa w konkursach, zawodach, udziału
w wycieczkach szkolnych, udziału w programach i projektach,  niemożność ubezpieczenia ucznia.

 

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocji uczniów, ich dokonań
i osiągnięć edukacyjnych oraz promocja Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych ucznia/słuchacza, jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Art. 6 ust. 1 lit. a

 

Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez osobę, której dane dotyczą.

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej