Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3

Projekt „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Kurs nauki jazdy do uzyskania prawa jazdy kat. B

- Zajęcia specjalistyczne z zakresu obsługi terminala z oprogramowaniem logistycznym

- Doradztwo edukacyjno - zawodowe

 

Zdjęcia

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej