Gry miejskie -Zamkowe potyczki językowe

Gry miejskie -Zamkowe potyczki językowe

Gry miejski

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „ZAMKOWE POTYCZKI JĘZYKOWE” 

§ 1. Organizator

1.       Organizatorami Gry Miejskiej pt. „ Zamkowe potyczki językowe” są nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

2.       Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie kart pracy w języku angielskim i niemieckim z zadaniami, które będą realizowane na terenie miasta Krapkowice oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Informacje ogólne:

1)    Gra Miejska pt. „ZAMKOWE POTYCZKI JĘZYKOWE” odbędzie się 1 czerwca 2022r. w godzinach od 8:00 do 13:00 (godzina zakończenia gry jest godziną orientacyjną).

2)    Każdą szkołę może reprezentować 1 zespół 2-3 osobowy, zarówno w języku angielskim i niemieckim.

3)    Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 27.05.2022 na adres e-mail:

annastein@op.pl lub telefonicznie: 516186462

s.sawulska@gmail.com lub telefonicznie: 792504709

4)      W zgłoszeniu proszę podać skład zespołu: imię i nazwisko uczestnika, klasę, język obcy (niemiecki lub angielski) oraz nazwę szkoły.

5)      Każda drużyna zostanie wyposażona w kartę pracy, ściągę z przydatnymi słówkami.

6)      Każda drużyna MUSI mieć: długopis, telefon komórkowy i dobry humor       .

7)      Uczniowie zgłoszeni do konkursu powinni się pojawić o godzinie 8:00 w Zespole Szkół Zawodowych w Krapkowicach ul. Zamkowa 5.

2. Celem gry jest:

1)    promowanie nauki języków obcych, podnoszenie poziomu wiedzy kulturalnej i społecznej związanej z miastem Krapkowice.

2)    pobudzanie innowacyjności, kreatywnego myślenia i rozumowania wśród młodzieży.

3)     doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

4)     promowanie interdyscyplinarności oraz wykorzystywania nowych technologii w edukacji i życiu codziennym.

5)    doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji, analiza i interpretacja tekstów, map, planów, orientacji terenowej.

6)    popularyzowanie wiedzy o mieście z uwzględnieniem zjawisk, postaci, wydarzeń o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

3.       Zadaniem jest poruszanie się zgodnie z opisem/mapą pomiędzy poszczególnymi STACJAMI oraz wykonywanie następujących po sobie zadań w języku angielskim lub niemieckim. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności i kreatywności.

4.        Udział w Grze jest bezpłatny.

5.        Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6.       W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.

7.        Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.

8.       Podczas gry miejskiej uczestnicy są pod stałą opieką organizatorów. W razie konieczności zapewniona zostanie opieka medyczna osobom uczestniczącym w Grze.

9.       W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry. Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

10.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry

1.       W grze biorą udział 2-3 osobowe drużyny z klas 7 - 8.

2.       Każda z drużyn musi dokonać wyboru w jakim języku (niemieckim czy angielskim) będzie wykonywać zadania podczas całej Gry Miejskiej.

3.       Odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania, itp.) odbędzie się o 8:00 na dziedzińcu szkoły.

4.        Drużyny uczniów, które zgłosiły się do udziału w Grze Miejskiej, będą podzielone na dwie grupy językowe (j. angielski i j. niemiecki).

5.       Grupa angielska i niemiecka, pod stałą opieką organizatora, będzie realizować zadania.

6.       Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

7.       Poprzez zgłoszenie się do udziału w Grze uczestnik/jego opiekun wyraża zgodę na:

1)   Wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2)   Opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

8.       W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Stacjach Zadaniowych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji kolejnego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Zadaniowym.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1.    Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 13.00 (godzina jest jedynie godziną orientacyjną i może ulec zmianie).

2.    W każdej kategorii językowej zostaną wyłonieni zwycięzcy Gry. Zostaną nimi drużyny, które łącznie otrzymają największą liczbę punktów.

3.    Dla zwycięskich drużyn przewidziane są drobne upominki a dla pozostałych nagrody pocieszenia.

§ 5. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2.    W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

 

 

« powrót

Szanując historię zamkniętą w murach tej dostojnej budowli, wybiegamy w przyszłość.

Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Trudno ustalić datę jego wybudowania. Przyjąć należy, że powstał w średniowieczu. Istniał już przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez księcia Władysława opolskiego.

Więcej