Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - ZAMKOWE DYKTANDO

 

XXV Zamkowe Dyktando  2018-03-27

Zapraszamy doros³ych do udzia³u w jubileuszowym Zamkowym Dyktandzie!!

Zaproszenie

Dwadzie¶cia piêæ lat mija, odk±d m³odzie¿ nasza
W go¶cinne progi Zamku przyjació³ zaprasza,
By polskiej ortografii arkana studiowaæ
I piêkna mowy naszej zasady zachowaæ
W gromadzie, bo – co pañstwa buduje i miasta –
To jest ¿yczliwa przyja¼ñ – z ni± pomy¶lno¶æ wzrasta.Mamy zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na jubileuszowe XXV Zamkowe Dyktando, organizowane przez Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach pod patronatem Starosty Krapkowickiego, które odbêdzie siê 27 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

Z okazji srebrnego jubileuszu dyktanda zapraszamy do udzia³u
w dyktandzie osoby doros³e, w tym absolwentów naszej szko³y, dla których przewidzieli¶my osobn± kategoriê. Prace uczestników doros³ych bêd± kodowane.

Atrakcj± tegorocznego konkursu bêdzie spektakl teatralny „Straszny Dwór w Zamku, czyli nie taki straszny Zamek” w wykonaniu naszych uczniów.

W programie konkursu:
- powitanie uczestników i pisanie dyktanda,
- poczêstunek,
- przedstawienie „Straszny dwór w Zamku, czyli nie taki straszny Zamek” przygotowane przez uczniów ZSZ w Krapkowicach z okazji jubileuszu szko³y,
- sprawdzanie dyktanda przez komisjê konkursu,
- og³oszenie wyników oraz wrêczenie nagród i podziêkowañ

-----

27 marca 2018r. odby³o siê jubileuszowe XXV Zamkowe Dyktando pod patronatem Starosty Krapkowickiego. Jak co roku, tekst wierszowanego dyktanda napisa³a Aleksandra Galli. Z okazji jubileuszu w konkursie wziêli udzia³ tak¿e uczestnicy doro¶li, których prace by³y kodowane obrazkami   przedstawiaj±cymi bohaterów kolejnych dyktand.    Swoj± obecno¶ci± zaszczycili nas miêdzy innymi cz³onkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracownicy Starostwa Krapkowic, absolwenci i inni mi³o¶nicy zasad ortografii. Po dyktandzie go¶cie mogli obejrzeæ przedstawienie „”Straszny Dwór” w Zamku, czyli nie taki straszny Zamek” w wykonaniu uczniów szko³y. Tekst przedstawienia tak¿e napisa³a Aleksandra Galli.

 
  W tegorocznej edycji Zamkowego Dyktanda przyznano nastêpuj±ce miejsca:

 
W kategorii szkó³ podstawowych i gimnazjów:
1 miejsce Julia Konieczny - uczennica Publicznego Gimnazjum w Walcach,
2 miejsce Szymon Stegliñski – uczeñ Zespo³u Szkó³ w Krapkowicach,
3 miejsce  Sarina Szczepanek- uczennica Publicznego Gimnazjum w Walcach,
4 miejsce Paulina Gricner - uczennica Publicznego Gimnazjum w Walcach,
5 miejsce Zofia Godlewska - uczennica Zespo³u Szkó³ w Krapkowicach,

W kategorii uczniów liceum i technikum:
1 miejsce Iwona Niewiadomska – uczennica Liceum Ogólnokszta³c±cego  reprezentuj±ca Zespó³ Szkó³ w Krapkowicach,
2 miejsce Natalia Rynio – uczennica Liceum Ogólnokszta³c±cego  reprezentuj±ca Zespó³ Szkó³ w Krapkowicach,
3 miejsce Aneta Kaltbach – uczennica Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Krapkowicach,
4 miejsce Michaela Dziadzia – uczennica Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Krapkowicach,
5 miejsce Natalia Joszko- uczennica Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Krapkowicach.

 


    W¶ród osób doros³ych mistrzem orografii zosta³ Pan Arkadiusz Kleniewski, który nie pope³ni³ ¿adnego b³êdu ortograficznego. Zdarzy³o siê to po raz pierwszy w historii Zamkowego Dyktanda.
    Nie wszyscy zwyciêzcy byli obecni w chwili og³aszania wyników, dlatego nie wszystkie kody zosta³y rozszyfrowane.

 
W tej kategorii osób doros³ych przyznano nastêpuj±ce miejsca:
1 miejsce – Pan Arkadiusz Kleniewski  pisz±cy pod kodem Czy¿yk,
2 miejsce – Pani Kinga Masajada pisz±ca pod kodem Pieg¿a,
3 miejsce  - tajemniczy Mistrz  Ortografii ukrywaj±cy siê pod kodem Hiacynt,
4 miejsce  -równie¿ niezidentyfikowany Mistrz  Ortografii pieczêtuj±cy siê kodem Krokus,
5 miejsce- Pan Tomasz Mierzwa pisz±cy pod kodem ¯ubr.

 


   Laureatów, którym nie mogli¶my wrêczyæ  nagród, bardzo prosimy o odebranie dyplomów i ksi±¿ek w sekretariacie Zamku.
  Gratulujemy wszystkim uczestnikom Zamkowego Dyktanda i serdecznie dziêkujemy z przyjêcie zaproszenia, ju¿ zapraszaj±c na przysz³oroczny konkurs.


Organizatorzy Zamkowego Dyktanda: Dyrektor Szko³y

zobacz zdjêciaXXIV Zamkowe Dyktando  2017-04-11

 

11 kwietnia 2017 roku odby³o siê XXIV Zamkowe Dyktando. Jest to konkurs ortograficzny dla uczniów gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych naszego powiatu a tak¿e zaprzyja¼nionych szkó³ spoza powiatu. W tym roku w dyktandzie wziê³o udzia³ 42 go¶ci z Zespo³u Szkó³ Sportowych nr 1 w Krapkowicach, Publicznego Gimnazjum w Walcach, Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, Zespo³u Szkó³ w G³ogówku, Zespo³u Szkó³ im Jana Kiliñskiego w Krapkowicach, Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Zdzieszowicach oraz  uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Piastów Opolskich.

Najmniejsza ilo¶æ b³êdów ortograficznych w tek¶cie w tym roku wynios³a 9.

Laureaci XXIV Zamkowego Dyktanda:

W kategorii szkó³ gimnazjalnych:

1 miejsce uzyska³a Julia Konieczny z Publicznego Gimnazjum w Walcach,

2 miejsce Szymon Mazur z Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach,

3 miejsce Sarina Szczepanek z Publicznego Gimnazjum w Walcach,

4 miejsce Emilia Pogoda z Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach,

5 miejsce Anna Nadolska z Publicznego Gimnazjum w Walcach.

W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:

1 miejsce uzyska³a Karolina Witek z Zespo³u Szkó³ im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach,

2 miejsce Aleksandra Woszczyk z Zespo³u Szkó³ w G³ogówku,

3 miejsce Marek Orlik z Zespo³u Szkó³ w G³ogówku,

4 miejsce Piotr Ziemniak z Zespo³u Szkó³ im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach,

5 miejsce Maksymilian Zakrawacz z Zespo³u Szkó³ im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach

zobacz zdjêcia

Dyktando 2017: "Rzut oka na bór" [pdf]

 XXIII Zamkowe Dyktando 2016-03-22

   W konkursie uczestniczy³o 60 osób, reprezentuj±cych Zespó³ Szkó³ w G³ogówku, Liceum Ogólnokszta³c±ce w Krapkowicach, Gimnazjum Dwujêzyczne w Krapkowicach dzia³aj±ce w Zespole Szkó³ im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach, Publiczne Gimnazjum w Walcach, Zespó³ Szkó³ Sportowych nr 1 w Krapkowicach oraz Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

     W kategorii szkó³ gimnazjalnych przyznano nastêpuj±ce miejsca:
           I miejsce Julia Konieczny z Pañstwowego Gimnazjum w Walcach,
           II miejsce Natalia Nowak z Pañstwowego Gimnazjum w Walcach,
           III miejsce Anna Nadolska z Pañstwowego Gimnazjum w Walcach,
           IV miejsce Wiktoria Mielczarek Pañstwowego Gimnazjum w Walcach,
           V miejsce Wiktoria Wons z Zespo³u Szkó³ Sportowych nr 1 w Krapkowicach.
 
    W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych przyznano:
           I miejsce Karolina Witek z Liceum Ogólnokszta³c±cego w Krapkowicach,
           II miejsce Aleksandra Noszczyk z Zespo³u Szkó³ w G³ogówku,
           III miejsce Maksymilian Zakrawacz z  Liceum Ogólnokszta³c±cego w Krapkowicach,
           IV miejsce Natalia Rynio z Liceum Ogólnokszta³c±cego w Krapkowicach,
           V miejsce Aleksandra Surga z Liceum Ogólnokszta³c±cego w Krapkowicach.
 
Najlepiej napisa³a Julia Konieczny z Pañstwowego Gimnazjum w Walcach, która pope³ni³a tylko 2 b³êdy ortograficzne.

zobacz zdjêcia
XXII Zamkowe Dyktando 2015-04-01

Szkopu³ to, gdy chuligan nie podlega dzi¶ karze” - W krapkowickim Zamku po raz XXII uczniowie zmierzyli siê z ortografi±

 

W Zespole Szkó³ Zawodowych w Krapkowicach w dniu 31 marca br. uczniowie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalych wziêli  udzia³ Wielkim Zamkowym Dyktandzie. Tekst dyktanda oczywi¶cie w formie wierszowanej - to tradycja -przygotowa³a polonistka Aleksandra Galli.

Absolutnie bezkonkurencyjny okaza³ siê Beniamin Strzelecki, uczeñ Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach - pope³ni³ tylko 4 b³êdy, a tekst naprawdê by³ trudny.

A oto wyniki konkursu:

Gimnazja:

Miejsca:

1. Beniamin Strzelecki, uczeñ Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach przygotowany przez P. Katarzynê Dziurê

2. Kamil Nowaczyk z Publicznego Gimnazjum w Walcach, uczeñ P. Marii Su³ek

3. Anna Michler z Publicznego Gimnazjum w Walcach, uczennica P. Heleny Opaczek

4. Natalia Nowak z Publicznego Gimnazjum w Walcach

5. Natalia Zdañkowska z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach

 

Szko³y ponadgimnazjalne:

1. Anna Spicka z LO im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach przygotowana przez P. Magdalenê Tarasek

2. Karolina Witek z LO im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach, uczennica P. Bo¿eny Roszkowiak

3. Dominik Szneider z LO im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach, uczen P. Grzegorza Podsiad³o

4. Romina Jasik z LO im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach

5. Ewa Szady LO im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach

 

Po dyktandzie uczestnicy konkursu obejrzeli spektakl Ma³gorzaty Szyszki "Gdzie jest król?" przygotowany pod kierunkiem P. Magdaleny Malewicz. W sztuce zagrali: Tobiasz Pieczara, Dominik Kubacz, Ines Muszelik, Patrycja Dziony, Manuela Handrych, Karolina Szczêsniak, Katrin Brieger oraz Iwona Rogosz.

zobacz zdjêcia

 XXI Zamkowe Dyktando 2014-04-16

zobacz zdjêcia

 XX Zamkowe Dyktando  2013-04-05

XX Zamkowe Dyktando pisa³o 50 uczniów z 5 zaproszonych szkó³: Zespo³u Szkó³ Sportowych nr 1 w Krapkowicach, Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach, Publicznego Gimnazjum w Walcach, Zespo³u Szkó³ w G³ogówku, Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Zdzieszowicach a tak¿e 37 uczniów naszej szko³y. Dwie szko³y,  które zawsze bra³y udzia³ w dyktandzie zg³osi³y, ¿e nie mog± byæ obecne ze wzglêdu na dojazd, s± to gimnazja w Strzeleczkach i w Zdzieszowicach. W dyktandzie wziê³o tak¿e udzia³  5 osób doros³ych - 2 naszych absolwentów i 3 nauczycieli.

 Najlepiej napisa³ Kamil Walczyk z PG w Walcach, pope³ni³ tylko 4 b³êdy.

 Puchary Starosty otrzyma³y  2 szko³y w 2 kategoriach:
     - Publiczne Gimnazjum w Walcach w kategorii szkó³ gimnazjalnych,
     - Zespó³ Szkó³ w G³ogówku w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych.
Laureaci:
Gimnazja:
             1 miejsce Kamil Walczyk PG Walce
             2 miejsce Beniamin Strzelecki PG  w Krapkowicach
             3 miejsce Wiktoria Kocula PG Walce
             4 miejsce Paulina Kozok PG nr 2 w Krapkowicach
             5 miejsce Kinga Richter PG Walce
Szko³y ponadgimnazjalne:
             1 miejsce Brygida Chrzanowska ZS G³ogówek
             2 miejsce Paulina Jasik ZS im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach
             3 miejsce Romina Jasik ZS im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach
             4 miejsce Grzegorz Wróbel ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
             5  miejsce Natalia Kopitza ZS G³ogówek
                           Magdalena Duda ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

W¶ród osób doros³ych najlepiej napisa³a  pani profesor Katarzyna Osiecka ucz±ca matematyki.

 XIX Zamkowe Dyktando 2012-03-30

 

W konkursie wziê³o udzia³ 45 uczniów z innych szkó³:
-  Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach,

- Gimnazjum w Strzeleczkach,
- Zespo³u Szkó³ Sportowych w Krapkowicach,
- Publicznego Gimnazjum w Walcach,
- Zespo³u Szkó³ im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach,
-  Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Zdzieszowicach,
-  Zespo³u Szkó³ w G³ogówku,
- Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Gogolinie
oraz 24 uczniów reprezentuj±cych  Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.
Laureaci ( najmniej b³êdów 14):

W kategorii szkó³ gimnazjalnych:
1 miejsce Ma³gorzata Szafraniec uczennica Zespo³u Szkó³ Sportowych w Krapkowicach,

2 miejsce Magdalena Szczygielska uczennica Zespo³u Szkó³ Sportowych w Krapkowicach,
3 miejsce Sara Zimnik uczennica Gimnazjum w Strzeleczkach,
4 miejsce Piotr Herud uczeñ Publicznego Gimnazjum w Walcach,

W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:
1 miejsce Brygida Chrzanowska uczennica Zespo³u Szkó³ w G³ogówku,

2 miejsce Agnieszka Kaliñska uczennica ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach,
3 miejsce Katarzyna Obiedziñska uczennica ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Zobacz zdjecia


Zobacz teksty Zamkowego Dyktanda z wcze¶niejszych lat

 

 


Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft