Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

KURSY - KURSY

Uczeñ skierowany na turnus teoretycznego dokszta³cania zawodowego powinien ze sob± zabraæ:

  • skierowanie na kurs
  • legitymacjê szkoln±  / dowód osobisty
  • wype³nione o¶wiadczenie o codziennych dojazdach  /  wype³niony wniosek o przyjêcie do internatu wraz z kart± informacyjn±
  • pieni±dze na op³acenie zakwaterowania i wy¿ywienia

Szczegó³owe informacje do pobrania poni¿ej w plikach  [pdf] :

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft