Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2019 - TERMINY

ERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓ£   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I  PRACODAWCY


 
Rekrutacja 2019/2020
  Elektroniczny nabór - wejd¼


Rekrutacja trwa od 13 maja 2019 r.

 

 
 


Ogólne zasady przyjmowania kandydatów

 

1.    Termin sk³adania wniosków:

a)    od 28 maja do 21 czerwca 2019r. – Technikum i Bran¿owa Szko³a I Stopnia

b)   od 3 czerwca do 25 czerwca 2019r. – Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych

c)    od 3 czerwca do 27 czerwca 2019r. – Szko³a Policealna dla Doros³ych

 

2.    Termin sk³adania dokumentów:

a)    od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

-     Technikum

 • kserokopiê ¶wiadectwa ukoñczenia szko³y,
 • kserokopiê wyników egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjêcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • orygina³ za¶wiadczenia lekarskiego zawieraj±ce orzeczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje szko³a).

-      Bran¿owa Szko³a I Stopnia

 • kserokopiê ¶wiadectwa ukoñczenia szko³y,
 • kserokopiê wyników egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjêcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopiê za¶wiadczenia lekarskiego zawieraj±ce orzeczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • deklaracjê zgody pracodawcy o przyjêcie kandydata na naukê zawodu jako m³odocianego pracownika (za³±cznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji).

b)   od 3 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

-     Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych

 • kserokopiê ¶wiadectwa ukoñczenia gimnazjum lub zasadniczej szko³y zawodowej,
 • 3 zdjêcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

c)    od 3 czerwca 2019r. do 27 czerwca 2019r.

-     Szko³a Policealna dla Doros³ych

 • kserokopiê ¶wiadectwa ukoñczenia szko³y ¶redniej,
 • 3 zdjêcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopiê za¶wiadczenia lekarskiego zawieraj±ce orzeczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

3.    Podanie do publicznej wiadomo¶ci listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkó³

a)    11 lipca 2019r. godz. 1200 – Technikum i Bran¿owa Szko³a I Stopnia

b)   3 lipca 2019r. godz. 1200 – Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych

c)    3 lipca 2019r. do godz. 1200 – Szko³a Policealna dla Doros³ych

 

4.    Potwierdzenie woli podjêcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie orygina³ów dokumentów odbywa siê w terminie:

a)    od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. do  godz. 1200 – Technikum i Bran¿owa Szko³a I Stopnia

b)   do 5 lipca 2019r. do godz. 1400 – Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych

c)    od 5 lipca 2019r. do 10 lipca 2019r. – Szko³a Policealna dla Doros³ych.

5.    Og³oszenie listy kandydatów przyjêtych do poszczególnych oddzia³ów szko³y, poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjêtych i kandydatów nieprzyjêtych do szko³y
na tablicy og³oszeñ oraz informacji o wolnych miejscach odbêdzie siê w terminie:

a)        16 lipca 2019r. godz. 1200 – Technikum i Bran¿owa Szko³a I Stopnia

b)        10 lipca 2019r. do godz. 1200 – Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych i Szko³a Policealna dla Doros³ych


Tu jeste¶my:

 

Film promocyjny szko³y - zawody w technikum

 

Film promocyjny szko³y


 

Film z konkursu o szkole "Jak postrzegam moja szko³ê?" autor - Gilbert Derlikiewicz
 
 
 
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft