Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - CHÓR SZKOLNY

Wiosn± 1997 roku, kiedy ca³a przyroda zaczê³a siê budziæ do ¿ycia, na „krapkowickim zamku” w¶ród starych murów, zad¼wiêcza³ trel s³owików – powsta³ chór szkolny.
W maju anno domini 2003 zostaj± ustanowione wyró¿nienia pod nazw± „Zamkowy S³owik” – honorowy, z³oty i srebrny. Wyró¿nienie okre¶la zas³ugi tych wszystkich, którzy przyczynili siê rozwoju zespo³u – chóru, który u¶wietnia wszystkie uroczysto¶ci szkolne, gminne i powiatowe, jest miejscem spotkañ wszystkich mi³uj±cych muzykê, która ³agodzi obyczaje, kszta³tuje charakter, uczy mi³o¶ci i szacunku do ludzi.


A zatem:

„… id¼ tam gdzie ¶piewaj±,
bo gdzie ¶piew s³ychaæ
- tam dobrzy ludzie mieszkaja…

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft