Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Podstrony - Przedmioty Budowlane

 Zakres uprawnieñ i odpowiedzialno¶ci nauczycieli przedmiotów budowlanych:

·    kszta³cenie uczniów w zawodzie Technik Budownictwa,

·    kszta³cenie uczniów w zakresie przedmiotów budowlanych,

·    przeprowadzanie próbnych egzaminów i badania wyników nauczania,

·    organizowanie i przeprowadzanie zajêæ pozalekcyjnych,

·    organizowanie kursów zawodowych dla uczniów,

·    organizowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych co roku uczestnicz± z uczniami klas zawodowych i technikum w wycieczkach na budowê, do hurtowni budowlanych, biur projektowych i innych miejsc zwi±zanych z ich zawodem. Szko³ mo¿e pochwaliæ sie bardzo dobrym wynikie z egzaaminów zawodowych potwierdzaj±cych kwalifikacje zawodowe w awodzie technik budownictwa oraz w innych zawodach zasadniczych szkó³ zawodowych zwi±zanych z profilem remontowo - budowlanym.

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft