Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2020 - TYPY SZKÓŁ

TERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓ£   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I  PRACODAWCY


 
TYPY SZKÓ£ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Technikum

5 letnie:
Technik Mechanik
Technik Budownictwa
Technik Ekonomista /z elementami bankowo¶ci/
Technik Handlowiec
Technik Informatyk /projektowanie grafiki komputerowej 2D i 3D/
Technik Logistyk
-  Technik Pojazdów samochodowych
Technik Urz±dzeñ i systemów energetyki odnawialnej

Ulotki zawodów - technikum

 


 2. Bran¿owa Szko³a I Stopnia

3 letnie:
- wszystkie zawody
- klasa patronacka MULTiSERWIS w zawodzie:
     - monter izolacji przemys³owych

 

MULTiSERWIS zaprasza uczniów do nauki w zawodzie ¦lusarz  (ilo¶æ miejsc ograniczona).

wiêcej informacji o zawodach, które mo¿na zdobyæ w firmie MULTiSERWIS :

 

http://zamek.krapkowice.pl/subpages.php?id=800&lang=PL

 


 3. Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych

Zaoczne 4 letnie:
LO - dla absolwentów zasadniczej szko³y zawodowej
LO - dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia

 


4.  Szko³a Policealna dla kandydatów, którzy posiadaj± wykszta³cenie ¶rednie - nie jest wymagana matura.

 

Kszta³cenie odbywa siê w nastêpuj±cych zawodach:

-  asystent osoby niepe³nosprawnej – 1 rok

-  opiekun osoby starszej – 2 lata

-  opiekun w domu pomocy spo³ecznej – 2 lata

-  opiekunka ¶rodowiskowa – 1 rok

-  technik administracji – 2 lata

-  technik bezpieczeñstwa i higieny pracy – 1,5 roku

-  technik informatyk – 2 lata

-  technik rachunkowo¶ci – 2 lata

 


Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft