Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2019 - PROCEDURY I TERMINARZ

TERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓŁ   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I  PRACODAWCY


 Załącznik nr 1

do Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji 

z dnia 26 lutego  2019r.

 

 

Kryteria Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

 

 1. Nauka w Technikum trwa :

a)    dla absolwentów szkoły podstawowej – 5 lat

b)   dla absolwentów gimnazjum – 4 lata

 

Kształcenie w  Technikum  odbywa się w następujących zawodach:

-     technik budownictwa

-     technik ekonomista - z elementami bankowości

-     technik handlowiec

-     technik informatyk - projektowanie grafiki komputerowej 2D/3D

-     technik logistyk

-     technik mechanik

-     technik pojazdów samochodowych

-     technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technikum przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz zewnętrznych egzaminów zawodowych, nadających tytuł technika w danym zawodzie.

 

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia - będzie kształcić we wszystkich zawodach określonych
  w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Nauka trwa 3 lata.

Kształcenie odbywać się będzie w:

-     klasach wielozawodowych

-     klasie patronackiej firmy MULTiSERWIS w zawodzie:

 • monter izolacji przemysłowych

       Warunkiem przyjęcia do szkoły jest uzyskanie miejsca szkolenia praktycznego potwierdzonego przez pracodawcę deklaracją zgody oraz podpisaniem umowy.
 

III. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - dla absolwentów gimnazjum i po zasadniczej szkole zawodowej. Okres kształcenia - 3 lata.

 

IV.  Szkoła Policealna dla Dorosłych – dla kandydatów, którzy posiadają wykształcenie średnie - nie wymagana jest matura.

Kształcenie odbywa się w następujących zawodach:

-     asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok

-     opiekun osoby starszej – 2 lata

-     opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata

-     opiekunka środowiskowa – 1 rok

-     technik administracji – 2 lata

-     technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku

-     technik informatyk – 2 lata

-     technik rachunkowości – 2 lata

V.   Ogólne zasady przyjmowania kandydatów

 

1.    Termin składania wniosków:

a)    od 28 maja do 21 czerwca 2019r. – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)   od 3 czerwca do 25 czerwca 2019r. – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)    od 3 czerwca do 27 czerwca 2019r. – Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

2.    Termin składania dokumentów:

a)    od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

-     Technikum

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,
 • kserokopię wyników egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje szkoła).

-      Branżowa Szkoła I Stopnia

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,
 • kserokopię wyników egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • deklarację zgody pracodawcy o przyjęcie kandydata na naukę zawodu jako młodocianego pracownika (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji).

b)   od 3 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

-     Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

c)    od 3 czerwca 2019r. do 27 czerwca 2019r.

-     Szkoła Policealna dla Dorosłych

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

3.    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkół

a)    11 lipca 2019r. godz. 1200 – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)   3 lipca 2019r. godz. 1200 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)    3 lipca 2019r. do godz. 1200 – Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

4.    Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów odbywa się w terminie:

a)    od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. do  godz. 1200 – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)   do 5 lipca 2019r. do godz. 1400 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)    od 5 lipca 2019r. do 10 lipca 2019r. – Szkoła Policealna dla Dorosłych.

5.    Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów szkoły, poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
na tablicy ogłoszeń oraz informacji o wolnych miejscach odbędzie się w terminie:

a)        16 lipca 2019r. godz. 1200 – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)        10 lipca 2019r. do godz. 1200 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

6.    Postępowanie uzupełniające. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami:

a)         do 16 lipca 2019r.  – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

b)        od 11 lipca 2019r. do 26 lipca 2019r. – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

c)         od 25 lipca 2019r. do 23 sierpnia 2019r. – Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

7.    Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów - 31 sierpnia 2019r. o godz. 1200

 

8.    Obowiązujące dokumenty dla kandydatów do szkół dla młodzieży:

-     podanie,

-     dwie fotografie /opisane: imię i nazwisko/,

-     świadectwo ukończenia szkoły,

-     wyniki egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,

-     karta zdrowia ucznia,

-     karta badania rozwoju i zdrowia ucznia /jeżeli uczeń posiada/,

-     deklaracja zgody od pracodawcy / dot. tylko Branżowej Szkoły I Stopnia/,

-     zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania

     zawodu /dot. wszystkich kandydatów/,

-     umowa o pracę – kopia /dot. tylko Branżowej Szkoły I Stopnia/.

 

9.    Obowiązujące dokumenty do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

-     podanie,

-     trzy fotografie /opisane: imię nazwisko/,

-     świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu.

 

10.  Obowiązujące dokumenty do Szkoły Policealnej dla Dorosłych:

-     podanie,

-     trzy fotografie /opisane: imię nazwisko/,

-     świadectwo ukończenia szkoły średnie,

-     kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

11.  O przyjęciu ucznia do Technikum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata (max ilość punktów do uzyskania 200):

       -  za wyniki egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego - max ilość punktów 100

       -  za oceny na świadectwie - max ilość punktów 72

       -  za wszystkie osiągnięcia - max ilość punktów 18

-  ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 pkt

-  aktywność społeczna - 3 pkt

12.  Oceny na świadectwie przeliczane na punkty z następujących przedmiotów:

-   język polski

-  matematyka        wszyscy

-  język obcy

-  geografia      - technik ekonomista, handlowiec, logistyk

-  chemia          - technik budownictwa

-  fizyka           - technik informatyk, mechanik, pojazdów samochodowych

-  informatyka  - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
                          branżowa szkoła I stopnia

 

według następujących wartości ocen:

celujący

- 18 pkt

bardzo dobry

- 17 pkt

dobry

- 14 pkt

dostateczny

- 8 pkt

dopuszczający

- 2 pkt

 

 

 

 


13. Szczególne osiągnięcia:

-  zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez Opolskiego Kuratora

  Oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły:

na szczeblu powiatowym             -  1 pkt   ( I miejsce )

na szczeblu wojewódzkim           -  2 pkt   ( miejsce od I do II )

na szczeblu krajowym                 -  3 pkt   ( miejsce od I do III )

na szczeblu międzynarodowym    -  4 pkt   ( miejsce od I do III )

 

w/w  osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

14. Do każdej klasy Technikum w zawodach określonych w pkt. I zostanie przyjętych
po 28 kandydatów. W przypadku, gdy liczba przyjętych kandydatów do poszczególnych klas będzie mniejsza od 28 (z uwzględnieniem postępowania uzupełniającego) mogą zostać utworzone oddziały o dwóch lub trzech grupach zawodowych.

 

15. Rekrutacja do Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach określonych w pkt. II odbywać się będzie do oddziałów 28 osobowych.    
Dla absolwentów, którzy uczyli się dwóch języków obcych po zakończeniu naboru, dyrektor szkoły przydziela danej klasie dalszą naukę jednego języka obcego tj. języka angielskiego lub języka niemieckiego.

 

16.  Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zostanie przyjętych 28 kandydatów

17. Szkoła Policealna dla Dorosłych uruchomi oddział kształcenia w danym zawodzie jeżeli będzie minimum 12 kandydatów.

 

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft