Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2020 - PROCEDURY I TERMINARZ

TERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓŁ   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I PRACODAWCY


                                   Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora

Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Nr ZSZ.0030.4.2020 z dnia 28 lutego 2020r.

 

 

 

Wewnątrzszkolny Regulamin Rekrutacji

do  Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawy prawne:

 1. 1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.
  poz. 60 ze. zm,).
 2. 2.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z 2019r. poz. 1737).
 3. 3.     Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 w województwie opolskim.
 4. 4.     Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

§ 1.

 

 1. 1.    Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
  W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

 

 1. 2.    Zapisy Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych
  im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na rok szkolny 2020/2021, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych
  w postępowaniu rekrutacyjnym. Regulamin stosuje się również do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.

 

 1. 3.    Rekrutacja kandydatów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej.

 

 1. 4.    Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły.

 

 1. 5.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia do szkoły. Regulamin umieszczony jest na stronie www.zamek.krapkowice.pl

 

 1. 6.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.

 

 1. 7.    Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

 1. 8.    Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach jako szkołę pierwszego wyboru.

 

§ 2.

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)        szkole – należy rozumieć Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
w Krapkowicach;

2)        dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach;

3)        Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora
w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)        liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty
we właściwym czasie;

5)        liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych
do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub
z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca
do przyjęcia;

6)       wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dla Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
 - wypełniony wydruk wniosku elektronicznego po dokonaniu rejestracji
w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór Optivum (https://opolskie.edu.com.pl/kandydat), a wniosek dla kandydata do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej można pobrać ze strony internetowej szkoły (www.zamek.krapkowice.pl) lub bezpośrednio w placówce
- dokumenty opracowane na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 1 i nr 2).


§ 3.

 

1. Do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowani są:

 

1)   kandydaci do pięcioletniego Technikum:


Kształcimy w następujących zawodach:

-     technik budownictwa,

-     technik ekonomista - z elementami bankowości,

-     technik handlowiec,

-     technik informatyk - projektowanie grafiki komputerowej 2D/3D,

-     technik logistyk,

-     technik mechanik,

-     technik pojazdów samochodowych,

-     technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

 

2)   kandydaci do trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia we wszystkich zawodach, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, jako młodociani pracownicy;

 

Kształcenie odbywać się będzie w:

-     klasach wielozawodowych;

-     klasie patronackiej firmy MULTiSERWIS w zawodzie monter izolacji przemysłowych.

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest uzyskanie miejsca praktycznej nauki zawodu potwierdzone przez pracodawcę deklaracją zgody (zał. nr 4) oraz podpisaniem umowy.

 

3)   kandydaci pełnoletni do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,

 

4)   kandydaci pełnoletni do Szkoły Policealnej w zawodach:

a)    asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok

b)   opiekun osoby starszej – 2 lata

c)    opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata

d)   opiekunka środowiskowa – 1 rok

e)    technik administracji – 2 lata

f)    technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku

g)   technik informatyk – 2 lata

h)   technik rachunkowości – 2 lata

 

2.  Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów i kandydatów pełnoletnich
jest złożenie wniosku w sekretariacie szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

 

3.  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.  Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 

5.  W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby szkół lub do większej liczby szkół w zespole, kandydat określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

§ 4.

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1)   zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;

2)   złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w sekretariacie szkoły;

3)   uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
oraz o wyniki egzaminu ósmoklasisty;

4)   postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisje Rekrutacyjne;

5)   podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do szkoły;

6)   potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału wyników egzaminu ósmoklasisty;

7)   podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

8)   postępowanie odwoławcze;

9)   postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

§ 5.

 

1.  Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Data

Rodzaj czynności

 

1.

11.05.2020r. – 23.06.2020r.

do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

 
 

2.

26.06.2020r. – 30.06.2020r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

3.

13.07.2020r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń

 

4.

13.07.2020r. – 20.07.2020r.

do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki
w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów

 

5.

21.07.2020r.

do godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

do poszczególnych oddziałów szkoły, poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń oraz informacji o wolnych miejscach

 

 


2.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

3. Ostateczne ogłoszenie list przyjętych – 31.08.2020r. godz. 12:00

 

§ 6.

Do wniosku załącza się:

a)    dla kandydatów do Technikum:

1)        kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,

2)        kserokopię wyników egzaminu ósmoklasisty,

3)        2 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

4)        oryginał zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje szkoła),

5)        kartę zdrowia ucznia,

6)        opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
z problemami zdrowotnymi do szkoły, gdy występują.

 

b)   dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia:

1)        kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,

2)        kserokopię wyników egzaminu ósmoklasisty,

3)        2 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

4)        kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje pracodawca),

5)        kartę zdrowia ucznia,

6)        deklarację zgody pracodawcy o przyjęcie kandydata na naukę zawodu jako młodocianego pracownika (załącznik nr 3),

7)        kserokopię umowy o pracę,

8)        opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
z problemami zdrowotnymi do szkoły, gdy występują.

 

c)    dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

1)    kserokopię świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia,

2)    3 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

d)   dla kandydatów do Szkoły Policealnej:

1)        kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2)        3 zdjęcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

3)        kserokopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

§ 7.

 

 1. 1.    O przyjęciu ucznia do Technikum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata

(max ilość punktów do uzyskania 200):

-     za wyniki egzaminu ósmoklasisty - max ilość punktów 100

 • język polski  /Przeliczenie: 1% odpowiada 0,35 pkt/
 • matematyka  /Przeliczenie: 1% odpowiada 0,35 pkt/
 • język obcy nowożytny  /Przeliczenie: 1% odpowiada 0,3 pkt/

-     za oceny na świadectwie - max ilość punktów 72

-     za wszystkie osiągnięcia - max ilość punktów 18

-     ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 pkt

-     aktywność społeczna - 3 pkt

 

2.  Oceny na świadectwie przeliczane na punkty z następujących przedmiotów:

-   język polski

-   matematyka     wszyscy

-   język obcy

-   geografia       - technik ekonomista, handlowiec, logistyk

-   chemia          - technik budownictwa

-   fizyka           - technik informatyk, mechanik, pojazdów samochodowych

-   informatyka  - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
                   branżowa szkoła I stopnia

 

według następujących wartości ocen:

celujący

- 18 pkt

bardzo dobry

- 17 pkt

dobry

- 14 pkt

dostateczny

- 8 pkt

dopuszczający

- 2 pkt

 

 

 

 

 

 

3.  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:

1)        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,

c)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów;

2)        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a)    tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c)    tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3)    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,

b)    dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,

f)     tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty;

4)    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 10 punktów,

b)    dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 7 punktów,

c)    dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 5 punktów,

d)    tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e)    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f)     tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5)    uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)    międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)    krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)    wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)    powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

4.  Do każdej klasy Technikum zostanie przyjętych po 28 kandydatów.

W przypadku, gdy liczba przyjętych kandydatów do poszczególnych klas będzie mniejsza od 28 (z uwzględnieniem postępowania uzupełniającego) mogą zostać utworzone oddziały o dwóch lub trzech grupach zawodowych.

 

5. Rekrutacja do Branżowej Szkoły I Stopnia odbywać się będzie do oddziałów
28 osobowych. Dla absolwentów, którzy uczyli się dwóch języków obcych po zakończeniu naboru, dyrektor szkoły przydziela danej klasie dalszą naukę jednego języka obcego
tj. języka angielskiego lub języka niemieckiego.

 

6.  Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zostanie przyjętych 28 kandydatów

7.  Szkoła Policealna uruchomi oddział kształcenia w danym zawodzie jeżeli będzie minimum 12 kandydatów.

 

§ 8.

 

1.  W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata, kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

2.  Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

 

3.  Rodzic kandydata/kandydat pełnoletni, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

 

4.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

§ 9.

 

1.  Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

 

2.  Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft