Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

REKRUTACJA 2019 - PROCEDURY I TERMINARZ

TERMINY    ¦   PROCEDURY i TERMINARZ    ¦   TYPY SZKÓ£   ¦   PODANIA   ¦   ZAWODY I  PRACODAWCY


 Za³±cznik nr 1

do Wewn±trzszkolnego Regulaminu Rekrutacji 

z dnia 26 lutego  2019r.

 

 

Kryteria Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

 

 1. Nauka w Technikum trwa :

a)    dla absolwentów szko³y podstawowej – 5 lat

b)   dla absolwentów gimnazjum – 4 lata

 

Kszta³cenie w  Technikum  odbywa siê w nastêpuj±cych zawodach:

-     technik budownictwa

-     technik ekonomista - z elementami bankowo¶ci

-     technik handlowiec

-     technik informatyk - projektowanie grafiki komputerowej 2D/3D

-     technik logistyk

-     technik mechanik

-     technik pojazdów samochodowych

-     technik urz±dzeñ i systemów energetyki odnawialnej

 

Technikum przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz zewnêtrznych egzaminów zawodowych, nadaj±cych tytu³ technika w danym zawodzie.

 

 1. Bran¿owa Szko³a I Stopnia - bêdzie kszta³ciæ we wszystkich zawodach okre¶lonych
  w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Nauka trwa 3 lata.

Kszta³cenie odbywaæ siê bêdzie w:

-     klasach wielozawodowych

-     klasie patronackiej firmy MULTiSERWIS w zawodzie:

 • monter izolacji przemys³owych

       Warunkiem przyjêcia do szko³y jest uzyskanie miejsca szkolenia praktycznego potwierdzonego przez pracodawcê deklaracj± zgody oraz podpisaniem umowy.
 

III. Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych - dla absolwentów gimnazjum i po zasadniczej szkole zawodowej. Okres kszta³cenia - 3 lata.

 

IV.  Szko³a Policealna dla Doros³ych – dla kandydatów, którzy posiadaj± wykszta³cenie ¶rednie - nie wymagana jest matura.

Kszta³cenie odbywa siê w nastêpuj±cych zawodach:

-     asystent osoby niepe³nosprawnej – 1 rok

-     opiekun osoby starszej – 2 lata

-     opiekun w domu pomocy spo³ecznej – 2 lata

-     opiekunka ¶rodowiskowa – 1 rok

-     technik administracji – 2 lata

-     technik bezpieczeñstwa i higieny pracy – 1,5 roku

-     technik informatyk – 2 lata

-     technik rachunkowo¶ci – 2 lata

V.   Ogólne zasady przyjmowania kandydatów

 

1.    Termin sk³adania wniosków:

a)    od 28 maja do 21 czerwca 2019r. – Technikum i Bran¿owa Szko³a I Stopnia

b)   od 3 czerwca do 25 czerwca 2019r. – Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych

c)    od 3 czerwca do 27 czerwca 2019r. – Szko³a Policealna dla Doros³ych

 

2.    Termin sk³adania dokumentów:

a)    od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

-     Technikum

 • kserokopiê ¶wiadectwa ukoñczenia szko³y,
 • kserokopiê wyników egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjêcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • orygina³ za¶wiadczenia lekarskiego zawieraj±ce orzeczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania zawodu (skierowanie wydaje szko³a).

-      Bran¿owa Szko³a I Stopnia

 • kserokopiê ¶wiadectwa ukoñczenia szko³y,
 • kserokopiê wyników egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjêcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopiê za¶wiadczenia lekarskiego zawieraj±ce orzeczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania zawodu,
 • deklaracjê zgody pracodawcy o przyjêcie kandydata na naukê zawodu jako m³odocianego pracownika (za³±cznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji).

b)   od 3 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

-     Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych

 • kserokopiê ¶wiadectwa ukoñczenia gimnazjum lub zasadniczej szko³y zawodowej,
 • 3 zdjêcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

c)    od 3 czerwca 2019r. do 27 czerwca 2019r.

-     Szko³a Policealna dla Doros³ych

 • kserokopiê ¶wiadectwa ukoñczenia szko³y ¶redniej,
 • 3 zdjêcia opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopiê za¶wiadczenia lekarskiego zawieraj±ce orzeczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

3.    Podanie do publicznej wiadomo¶ci listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkó³

a)    11 lipca 2019r. godz. 1200 – Technikum i Bran¿owa Szko³a I Stopnia

b)   3 lipca 2019r. godz. 1200 – Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych

c)    3 lipca 2019r. do godz. 1200 – Szko³a Policealna dla Doros³ych

 

4.    Potwierdzenie woli podjêcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie orygina³ów dokumentów odbywa siê w terminie:

a)    od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. do  godz. 1200 – Technikum i Bran¿owa Szko³a I Stopnia

b)   do 5 lipca 2019r. do godz. 1400 – Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych

c)    od 5 lipca 2019r. do 10 lipca 2019r. – Szko³a Policealna dla Doros³ych.

5.    Og³oszenie listy kandydatów przyjêtych do poszczególnych oddzia³ów szko³y, poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjêtych i kandydatów nieprzyjêtych do szko³y
na tablicy og³oszeñ oraz informacji o wolnych miejscach odbêdzie siê w terminie:

a)        16 lipca 2019r. godz. 1200 – Technikum i Bran¿owa Szko³a I Stopnia

b)        10 lipca 2019r. do godz. 1200 – Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych i Szko³a Policealna dla Doros³ych

 

6.    Postêpowanie uzupe³niaj±ce. Uczniowie, którzy nie zostali przyjêci do ¿adnej szko³y mog± sk³adaæ podania do szko³y dysponuj±cej wolnymi miejscami:

a)         do 16 lipca 2019r.  – Technikum i Bran¿owa Szko³a I Stopnia

b)        od 11 lipca 2019r. do 26 lipca 2019r. – Liceum Ogólnokszta³c±ce dla Doros³ych

c)         od 25 lipca 2019r. do 23 sierpnia 2019r. – Szko³a Policealna dla Doros³ych

 

7.    Ostateczne og³oszenie list uczniów przyjêtych do oddzia³ów klasy pierwszej szkó³ wszystkich typów - 31 sierpnia 2019r. o godz. 1200

 

8.    Obowi±zuj±ce dokumenty dla kandydatów do szkó³ dla m³odzie¿y:

-     podanie,

-     dwie fotografie /opisane: imiê i nazwisko/,

-     ¶wiadectwo ukoñczenia szko³y,

-     wyniki egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,

-     karta zdrowia ucznia,

-     karta badania rozwoju i zdrowia ucznia /je¿eli uczeñ posiada/,

-     deklaracja zgody od pracodawcy / dot. tylko Bran¿owej Szko³y I Stopnia/,

-     za¶wiadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazañ do wykonywania

     zawodu /dot. wszystkich kandydatów/,

-     umowa o pracê – kopia /dot. tylko Bran¿owej Szko³y I Stopnia/.

 

9.    Obowi±zuj±ce dokumenty do Liceum Ogólnokszta³c±cego dla Doros³ych:

-     podanie,

-     trzy fotografie /opisane: imiê nazwisko/,

-     ¶wiadectwo ukoñczenia szko³y odpowiedniego typu.

 

10.  Obowi±zuj±ce dokumenty do Szko³y Policealnej dla Doros³ych:

-     podanie,

-     trzy fotografie /opisane: imiê nazwisko/,

-     ¶wiadectwo ukoñczenia szko³y ¶rednie,

-     kserokopiê za¶wiadczenia lekarskiego zawieraj±ce orzeczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

11.  O przyjêciu ucznia do Technikum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata (max ilo¶æ punktów do uzyskania 200):

       -  za wyniki egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego - max ilo¶æ punktów 100

       -  za oceny na ¶wiadectwie - max ilo¶æ punktów 72

       -  za wszystkie osi±gniêcia - max ilo¶æ punktów 18

-  ukoñczenie szko³y z wyró¿nieniem - 7 pkt

-  aktywno¶æ spo³eczna - 3 pkt

12.  Oceny na ¶wiadectwie przeliczane na punkty z nastêpuj±cych przedmiotów:

-   jêzyk polski

-  matematyka        wszyscy

-  jêzyk obcy

-  geografia      - technik ekonomista, handlowiec, logistyk

-  chemia          - technik budownictwa

-  fizyka           - technik informatyk, mechanik, pojazdów samochodowych

-  informatyka  - technik urz±dzeñ i systemów energetyki odnawialnej,
                          bran¿owa szko³a I stopnia

 

wed³ug nastêpuj±cych warto¶ci ocen:

celuj±cy

- 18 pkt

bardzo dobry

- 17 pkt

dobry

- 14 pkt

dostateczny

- 8 pkt

dopuszczaj±cy

- 2 pkt

 

 

 

 


13. Szczególne osi±gniêcia:

-  zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez Opolskiego Kuratora

  O¶wiaty oraz inne podmioty dzia³aj±ce na terenie szko³y:

na szczeblu powiatowym             -  1 pkt   ( I miejsce )

na szczeblu wojewódzkim           -  2 pkt   ( miejsce od I do II )

na szczeblu krajowym                 -  3 pkt   ( miejsce od I do III )

na szczeblu miêdzynarodowym    -  4 pkt   ( miejsce od I do III )

 

w/w  osi±gniêcia wymienione na ¶wiadectwie ukoñczenia szko³y.

 

14. Do ka¿dej klasy Technikum w zawodach okre¶lonych w pkt. I zostanie przyjêtych
po 28 kandydatów. W przypadku, gdy liczba przyjêtych kandydatów do poszczególnych klas bêdzie mniejsza od 28 (z uwzglêdnieniem postêpowania uzupe³niaj±cego) mog± zostaæ utworzone oddzia³y o dwóch lub trzech grupach zawodowych.

 

15. Rekrutacja do Bran¿owa Szko³a I Stopnia w zawodach okre¶lonych w pkt. II odbywaæ siê bêdzie do oddzia³ów 28 osobowych.    
Dla absolwentów, którzy uczyli siê dwóch jêzyków obcych po zakoñczeniu naboru, dyrektor szko³y przydziela danej klasie dalsz± naukê jednego jêzyka obcego tj. jêzyka angielskiego lub jêzyka niemieckiego.

 

16.  Do Liceum Ogólnokszta³c±cego dla Doros³ych zostanie przyjêtych 28 kandydatów

17. Szko³a Policealna dla Doros³ych uruchomi oddzia³ kszta³cenia w danym zawodzie je¿eli bêdzie minimum 12 kandydatów.

 

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft