Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Podstrony - Przedmioty Mechaniczne

 Rok szkolny 2015/2016:
 

1 kwietnia uczniowie naszej szko³y mieli okazjê zapoznaæ siê z najnowszymi osi±gniêciami bran¿y motoryzacyjnej. W Poznaniu po raz kolejny odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Motoryzacyjne " Motor Show".
14 pawilonów, 120 wystawców, 60 polskich premier- tak w liczbach mo¿na podsumowaæ wydarzenie, w którym wziêli¶my udzia³!
Oprócz najnowszych modeli samochodów, motocykli, quadów, samochodów truck, camperów zobaczyli¶my wystawê aut modyfikowanych oraz ekspozycjê przygotowan± przez Automobilklub Wielkopolski z okazji 85 lat licencji Fiata w Polsce. Ponadto pokazy stuntu, stoisko Michelin i Top Gear "Technologia motosportu w twoim samochodzie", stoisko tvn Turbo z symulatorem jazdy, mistrzostwa lakierników i mechaników, "¯ywy Warsztat" ogumienia, naprawy Diesla, Diagnostyczny, blacharski, gdzie ka¿dy móg³ "pobawiæ siê" w mechanika...


* Mechanicy na Wycieczce w Tower Automativ International

Dnia 7.10.2015 uczniowie klasy 2 i 3  Technikum Mechanicznego brali udzia³ w wycieczce zawodowej do zak³adu Tower Automativ International. W czasie wyjazdu mieli niepowtarzaln± okazjê zapoznania siê z procesami produkcji podzespo³ów samochodowych do wielu znanych marek samochodów np WV, Skoda, Opel, BMW, Fiat itd. Uczniowie mogli skonfrontowaæ swoj± wiedzê teoretyczn± z praktyk±. Mo¿na by³o zobaczyæ z bliska produkcjê, podej¶æ do maszyn i wzi±æ do rêki gotowe produkty. Oczywi¶cie wszystko przy zachowaniu w³a¶ciwych ¶rodków bezpieczeñstwa. W nichkórych wydzia³ach mo¿na by³o zobaczyæ pracê robotów rodem z filmów sance fiction - roboty komunikowa³y siê ze sob± i cz³owiekiem wzajemnie wspó³pracuj±c. Wizyta w tym zak³adzie by³a cenn± lekcj± praktyki. Opiekunami byli: wicedyrektor szko³y mgr Bo¿ena Szady i mgr Andrzej Mielczarek - nauczyciele przedmiotów zawodowych mechanicznych.

Wycieczka odby³a siê w ramach projektu: "Opolskie szkolnictwo zawodowe bli¿ej rynku pracy". By³a to realizacja zadania: wizyty studyjne w lokalnych przedsiêbiorstwach - obserwacja nowoczesnych rozwi±zañ technologicznych, zwiedzanie parków maszynowych, rozmowa z technologami, mened¿erami, specjalistami HR. Wycieczka by³a nieodp³atna, finansowana ze ¶rodków unijnych.

zobacz zdjêcia

Zakres uprawnieñ i odpowiedzialno¶ci nauczycieli przedmiotów mechanicznych:

·    kszta³cenie uczniów w zawodzie Technik Mechanik,

·    kszta³cenie uczniów w zakresie przedmiotów mechanicznych,

·    przeprowadzanie próbnych egzaminów i badania wyników nauczania,

·    organizowanie i przeprowadzanie zajêæ pozalekcyjnych,

·    organizowanie kursów zawodowych dla uczniów,

·    organizowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów.

Technik mechanik – wybieraj±c nasz± szko³ê masz mo¿liwo¶æ wybrania jednej z dwóch specjalno¶ci w tym zawodze:

 

Je¿eli interesuje ciê majsterkowanie, monta¿ , demonta¿ maszyn i urz±dzeñ codziennego  u¿ytku (rower, motorower, kosiarka itd.) i chcesz poznaæ tradycyjne maszyny do obróbki materia³ów, czujesz siê jak Pomys³owy Dobromir, wybierz kwalifikacjê:

M17 – monta¿ i obs³uga maszyn i urz±dzeñ

 

Je¶li twoim g³ównym celem jest nauczenie siê obs³ugiwania i programowania nowoczesnych obrabiarek sterowanych numeryczne (CNC), wybierz kwalifikacjê:

M19 – u¿ytkowanie obrabiarek skrawaj±cych

 

W obu kwalifikacjach poznasz nowoczesne programy do projektowania: AutoCad, Inventor, Kalkulator technologiczny itp. Poznasz zagadnienia zwi±zane z automatyk± i robotyk± w ró¿nych ga³êziach przemys³u zwi±zanych z zawodem technik mechanik.

 

Absolwenci technikum mechanicznego mog± byæ zatrudnieni w:

- Du¿ych i ma³ych zak³adach produkcyjnych

- Ma³ych zak³adach rzemie¶lniczych

- Firmach zajmuj±cych siê produkcj± urz±dzeñ technicznych

- Jako konserwator maszyn i urz±dzeñ, kontroler techniczny

- Jako operator obrabiarek skrawaj±cych tradycyjnych i/lub nowoczesnych obrabiarek numerycznych CNC (zgodnie z wybran± kwalifikacj±).

 

W ramach projektów unijnych organizujemy kursy:

- Na wózek wid³owy

- Spawacza

- Elektromechanika i inne.

 -Organizowane s± równie¿ praktyki zagraniczne m in. w zak³adach Mercedesa-Bentz w Niemczch.

 

Dobrze wybierasz – techników mechaników potrzebuj± wszystkie dziedziny gospodarki. Jest to stary zawód, który wp³ywa na techniczn± przysz³o¶æ  ¶wiata.


Cz³onkowie komisji sekcji mechanicznej stale podnosz± swoje kwalifikacje zawodowe biorac udzia³ w szkoleniach metodycznych, warsztatach oraz projektach zawodowych. Jedny z takich projektów jest projekt organizowamy przez Wojewódzki O¶rodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (WODiP) w Opolu zatytu³owany "Innowacyjna Szko³a Zawodowa III". Ju¿ po raz trzeci zakwalifikowali¶my siê do udzia³u w projekcie w którym  uczniowie naszej szko³y chêtnie bior± udzia³. Zajêcia dla uczniów s± prowadzone w grupach 10 osobowych w ilo¶ci 20 godzin pozalekcyjnych. Przed przyst±pienie do tych zajeæ nauczyciele odbed± 30 godzinny cykl szkoleñ zwi±zanych z projektem. Zajecia w grupie mechanicznej kolejny raz poprowadzi mgr Andrzej Mielczarek.
29.09.2011 nauczyciele uczestniczacy w projekcie wyje¿dzaja na pierwszy dzieñ szkolenia - nauczyciele uczestniczyli w sumie w 4 szkoleniach w ramach projektu "Innowacyjna Szko³a Zawodowa III". Na szkoleniach zapoznali siê z narzêdziami do tworzenia materia³ów multimedialnych takich jak quizy, testy itd. oraz opracowali now± metodê nauczania Webquest.
 
Uczniowie 3 klasy technikum mechanicznego odbyli 20 godzin dydaktycznych godzin pozalekcyjnch z monta¿u i programowania robotów Lego Mindstorms.
 
 
Uczniowie tej grupy uczestniczyli równie¿ w miesiecznej praktyce w zak³adach przemys³owych w Austrii. Poznali tam nowoczesne obrabiarki - wiêkszo¶æ to maszyny CNC.
 
 
Projekt - odwied¼ stronê projektu:
 
Przedstawicielem nauczycieli przedmiotów mechanicznych by³ mgr Andrzej Mielczarek. Pozostali nauczyciele uczestnicz±cy w projekcie to mgr in¿. Agnieszka Podstawa, mgr in¿. Tomasz Micek oraz mgr in¿. Patryk Kowol. Koordynator projektu mgr Dorota Deæ.
Nauczyciele mgr in¿. Andrzej Bujak i mgr Andrzej Mielczarek brali udzia³ w szkoleniu dotycz±cym nowej podstawy programowej.
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft