Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - KOMISJA ZDROWIA I KULTURY FIZYCZNEJ

Sk³ad komisji:
 

·  Jolanta Jochymek - wychowanie fizyczne

·  Aleksandra Szyde³ko - wychowanie fizyczne

·  Marek ¯ukliñski - wychowanie fizyczne

·  El¿bieta Szczepanik - przysposobienie obronne

·  Ma³gorzata Nesterowicz - przysposobienie obronne

·  Benedykta Nowak - o¶wiata zdrowotna


Rok szkolny 2015/2016

Wychowanie fizyczne to nie tylko zamierzone i ¶wiadome dzia³anie ukierunkowane na kszta³towanie postaw ale tak¿e propagowanie prospo³ecznych przekonañ i warto¶ci moralnych.

 Chc±c pokazaæ, ¿e lekcje w-f’u nie zawsze kojarz± siê tylko z „fiko³kami”, skrzyniami i koz³ami uczennice klasy 2 THE zaprezentowa³y ró¿ne formy aktywno¶ci ruchowej, które mo¿na wykonywaæ na lekcji. Swoim przyk³adem zachêcaj± wszystkich uczniów do uczestnictwa w zajêciach wychowania fizycznego ale przede wszystkim propaguj± aktywny sposób spêdzania czasu wolnego.

zobacz zdjêcia

----------

Osoba nieprzytomna oddychaj±ca + pozycja bezpieczna

 

Krwawienie z nosa

 

Krwotok zewnêtrzny

 

Atak epilepsji (padaczki)

 

Zad³awienie (zakrztuszenie)

 

Oparzenie termiczne

 

Numery alarmowe w Polsce

  ¬ród³o: www.szkolenia-bhp24.pl szkolenia bhp onlineDLACZEGO POTRZEBNA JEST WIEDZA O HIV/AIDS ?

Dorastanie jest procesem, w którym m³odzi ludzie stopniowo staj± siê doros³ymi cz³onkami danej spo³eczno¶ci. Jacy bêd± ,zale¿y od wielu czynników, zdarzeñ, sytuacji i osób. Od dwudziestu lat na „dorastanie” ma wp³yw epidemia HIV.

 

Pomimo osi±gniêæ wspó³czesnej medycyny, ludzko¶æ jest bezradna wobec ¶mierciono¶nego wirusa.

 

W ostatnich latach coraz czê¶ciej zdarzaj± siê przypadki zaka¿eñ m³odych, 15-16-letnich osób. Okazuje siê, ¿e wirusem HIV zakazili siê podczas przypadkowego kontaktu seksualnego( np. wakacje) lub próbuj±c pierwszy raz w ¿yciu narkotyków( np. prywatki, dyskoteki). Nadu¿ywanie alkoholu i innych substancji (ekstazy) mo¿e przyczyniæ siê  do ³atwiejszego anga¿owania siê w kontakty seksualne, a nierozs±dny wybór partnera/ki zwiêksza ryzyko zaka¿enia HIV.

 

¦rodki zmieniaj±ce stan ¶wiadomo¶ci przyjmowane w iniekcjach tak¿e poci±gaj± ryzyko zaka¿enia siê wirusem HIV przez krew, która prawie zawsze znajduje siê w koñcówce strzykawki i w ¶wietle ig³y.

 

Dostêpne obecnie leki nie powoduj± eliminacji HIV z organizmu osoby zaka¿onej, jedynie zwalniaj± namna¿anie siê wirusa w jego organizmie.

 

Osoby zaka¿one HIV, przebywaj±ce z nami, nie stanowi± zagro¿enia w codziennych sytuacjach(np. korzystanie ze wspólnych ³azienek i ubikacji, podawanie rêki, u¿ywanie wspólnych naczyñ).

 

Zaka¿enie wirusem HIV dotyczy najczê¶ciej ludzi m³odych.

 

Tylko rzetelna wiedza dotycz±ca ryzyka i sposobów unikniêcia zaka¿enia HIV daje podstawê do dokonywania ¶wiadomych wyborów chroni±cych zdrowie i ¿ycie.

 

 

 

Roman Latoszyñski- trener, wieloletni szkoleniowiec zakresu edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS, pracownik Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „ Res Humanae” oraz Zjednoczenia na Rzecz ¯yj±cych z HIV/AIDS „ Pozytywni w Têczy”, konsultant Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania AIDS oraz Telefonu

 

Zaufania „ Zielona Linia”. c.d.n.


 
W galerii znajduj± siê zdjêcia z nastêpuj±cych imprez sportowych:
 1. I Turniej Zamkowy o Puchar Starosty Krapkowickiego
 2. Powiatowy turniej pi³ki mo¿nej - 5.10.2011

  I miejsce Zespó³ Szkó³ w Zdzieszowicach
  II miejsce Zespó³ Szkó³ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
  III Zespó³ Szkó³ im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach (Otmêt)

 3. W dniu 2lutego 2012 roku w Gogolinie odby³y siê Powiatowe Zawody w Pi³ce Siatkowej Ch³opców. W turnieju tym wziê³y udzia³ szko³y: Liceum Ogólnokszta³c±ce im. KEN w Gogolinie, Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Zdzieszowicach oraz Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

  W pierwszym meczu zmierzy³y siê zespo³y ze szkó³ ze Zdzieszowic i Krapkowic. Nasi uczniowie odnie¶li zwyciêstwo nad swoimi przeciwnikami wygrywaj±c swój pierwszy mecz  wynikiem 2:0. 

  W drugim spotkaniu uczniowie „ Zamku” zagrali z gospodarzami turnieju uczniami L.O. w Gogolinie. Po bardzo emocjonuj±cym meczu Krapkowiczanie odnie¶li cenne  zwyciêstwo, które da³o im zwyciêstwo w ca³ym turnieju i zapewni³o awans do ¼ Mistrzostw Województwa Opolskiego w pi³ce siatkowej ch³opców.

   Turniej ten odbêdzie siê 20 lutego 2012 roku  w VI publicznym Liceum Ogólnokszta³c±cym im. Leopolda Okulickiego w Opolu. Trzymamy kciuki za powodzenie.

 4. W dniu 9 lutego 2012 roku uczennice ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach bra³y udzia³ w Powiatowych zawodach pi³ki siatkowej dziewcz±t w Gogolinie. Uczennice naszej Szko³y wygra³y ca³y turniej wygrywaj±c kolejno z Liceum Ogólnokszta³c±cym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie wynikiem 2-0, z Zespo³em Szkó³ im. Jana Kiliñskiego w Krapkowicach- 2-1, oraz z Zespo³em Szkó³ im. Jana Paw³a II w Zdzieszowicach wynikiem 2-0. Zwyciê¿czyniom gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy sportowe.

  Kolejny etap zawodów odbêdzie siê najprawdopodobniej w Nysie i bêdzie to ¼ Mistrzostw województwa opolskiego w pi³ce siatkowej dziewcz±t szkó³ ponadgimnazjalnych.

 5. Dnia 23 lutego 2012 roku Uczniowie ZSZ w Krapkowicach w sk³adzie: Tomasz Bia³ek, Pawe³ Nowicki, Marcin Gacka, Denis Kipka, Pawe³ Kostka, Marek Giza, Micha³ Hauk, Sebastian Niesporek, Grzegorz Szwajnos, Damian Janiszyn, Piotrek Chudy, Patryk Hauk brali udzia³ w zawodach ¼ Mistrzostw Województwa Opolskiego w siatkówce  w Opolu.
   Niestety nasi uczniowie nie sprostali postawionemu przed nimi zadaniu i przegrali ca³y turniej zajmuj±c IV miejsce na zawodach ulegaj±c:  0-2 II L.O. w Kêdzierzynie Ko¼lu, 0-2  Zespo³owi Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach i  1-2  VI PLO w Opolu.  Mamy ogromn± nadziejê, ¿e wynik ten w przysz³ym roku zostanie poprawiony i  nasi ch³opcy awansuj± co najmniej do ½ Mistrzostw województwa Opolskiego.

  zobacz zdjêcia

 6.  W dniu 27 lutego 2012 roku uczennice Naszej Szko³y w sk³adzie: Ewelina Bia³ek, Ramona Kipka, Michaela G³obisz, Julia Kostka, Kamila Nowaczyk, Martina Herdzin, Jolanta Miniewska, Patrycja Aftyka, Sylwia Mit³aszewska, Justyna Gebauer wziê³y udzia³ w zawodach ¼ Mistrzostw Województwa Opolskiego w siatkówce dziewcz±t.
   Niestety podobnie jak ich koledzy nie wysz³y z grupy  i  nie bêd± gra³y w ½ Mistrzostw Województwa. Uczennice ZSZ uleg³y  0:2 I L.O w Kêdzierzynie Ko¼lu, 0:2 Zespo³owi Szkó³ RCKU w Nysie i 0:2 ZSP nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce.
  Wierzymy mocno, ¿e w przysz³ym roku nasze dziewczêta poprawi± swoje umiejêtno¶ci i osi±gn± bardziej satysfakcjonuj±cy wynik.

  zobacz zdjêcia

 7. Wojewódzki Pó³fina³  Turniej Halowej Pi³ki No¿nej Dziewcz±t.

      Dnia 6 marca 2012 r. nasz szko³a organizowa³a pó³fina³ turnieju pi³ki no¿nej dziewcz±t na szczeblu wojewódzkim.
      W eliminacjach bra³y udzia³ cztery szko³y:
  1. Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.
  2. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Opolu.
  3. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c±cych w Nysie.
  4. Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich.

      Zwyciê¿y³ szko³a z Nysy, która wraz z szko³± ze Strzelec Opolskich bêdzie bra³a udzia³ w finale wojewódzkim. Mimo ³atwego zwyciêstwa w æwieræfinale, pó³fina³ okaza³ siê za wysok± poprzeczk± nie do przeskoczenia Nasza dru¿yna wk³adaj±c du¿o wysi³ku i po¶wiêcenia zajê³a ostatnie czwarte miejsce.
  W sk³adzie naszej dru¿yny wyst±pi³y:
  1. Laura Stal.
  2. Izabela Oremek.
  3. Justyna Merklinger.
  4. Dominika Mittelstaedt.
  5. Paulina Ko³odziejek.
  6. Arieta Marsetz.
  7. Alicja Fesser.
  8. Magdalena Wójcik.
  9. Magdalena Dziony.
  10.Magdalena Chrz±szcz.       Podczas rozgrywania meczów, zawodniczki dopingowa³y „dru¿yny” kibiców. W ramach akcji „Kibicuje fair play” przyjechali na zawody kibice naszej szko³y i Zespo³u Szkó³ w Strzelcach Opolskich. Barwnie ubrani i roz¶piewani umilali czas w trakcie turnieju.
  Serdecznie im dziêkujemy. 

  zobacz zdjêcia
 8.     Z okazji przypadaj±cego 21 marca „Dnia Wagarowicza”, nauczyciele w-f przygotowali turniej pi³ki siatkowej. W zawodach uczestniczy³y klasy pierwsze i drugie technikum, dopingowane przez swoich kolegów i kole¿anki z klasy.
      Wyniki Turnieju:
  1 miejsce – II TE
  2 miejsce –  I TE
  3 miejsce -  II TI

  zobacz zdjecia
   
 9. Gdyby Mistrzostwa Europy odby³y siê w Strzelcach Opolskich, to wygra³aby reprezentacja Irlandii, a Polska znalaz³a by siê w pó³finale. W czwartek 31 maja ju¿ po raz 5 odby³y siê Miêdzydiecezjalne Mistrzostwa Pi³karskie o Puchar ¶w. Jacka, formu³± przypominaj±ce Euro 2012. Na 3 boiskach Miêdzyszkolnego O¶rodka Sportowego rywalizowa³y reprezentacje 16 szkó³ gimnazjalnych, ¶rednich i wy¿szych metropolii górno¶l±skiej, której patronuje ¶w. Jacek. Ka¿da z dru¿yn wystêpowa³a pod nazw± jednego z krajów uczestnicz±cych w mistrzostwach Europy. Rozegrano w sumie 32 mecze w ci±gu 7 godzin.
  Irlandia, która zwyciê¿y³a w turnieju, by³a reprezentowana przez Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem. Po bardzo wyrównanym bezbramkowym finale, w rzutach karnych zwyciê¿y³a Francjê, czyli Zespó³ Szkó³ w Prószkowie 5-4. W meczu o 3 miejsce Niemcy (GZS Tu³owice) pokona³y po dogrywce Polskê (ZSZ Krapkowice) 3-1.
  Turniej zosta³ zorganizowany wspólnie przez Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu „EURO 2012 – w poszukiwaniu warto¶ci”. Celem turnieju jest jak co roku integracja m³odzie¿y poprzez sportow± rywalizacjê w duchu fair play, wolnym od wulgaryzmów i agresji boiskowej, jak równie¿ propagowanie warto¶ci w sporcie oraz ukazanie relacji pomiêdzy wiar± i sportem w kontek¶cie zbli¿aj±cych siê Mistrzostw Europy w naszym kraju.
   Podczas ceremonii otwarcia turnieju pierwszego kopniêcia pi³ki dokona³ ks. abp Alfons Nossol. W¶ród zaproszonych go¶ci byli te¿ obecni: Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki – Waldemar Gaida, Wiceprzewodnicz±cy Rady Powiatu – Jan Bogusz, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Strzelce Opolskie – Józef Kampa. Prelekcjê o ¶w. Jacku – jako patronie pi³karzy wyg³osi³ pan Zbigniew Borkowski z Gdañska – redaktor Portalu ¶w. Jacka Odrow±¿a, g³ówny sponsor nagród oraz przyjaciel szko³y. Ka¿da z dru¿yn otrzyma³a pami±tkowy puchar, a tak¿e nagrody rzeczowe w postaci koszulek i pi³ek z autografem kapitana reprezentacji Polski – Jakuba B³aszczykowskiego, które wrêcza³ pi³karz ¦l±ska Wroc³aw, reprezentant Polski – Waldemar Sobota.

  Zamek reprezentowali: Fabian Kipka, Patryk Daniel, Tomasz Ochlast, Natan Przyby³a, Jaros³aw Korbiel, Pawe³ Wancke, Pawe³ Kostka, Marek Giza, Marek Batel, Kamil Fuks

  zobacz zdjêcia

 10.  " Gotowi na Euro 2012"
      Pod takim has³em odby³ siê XIV INTEGRACYJNY PRZEGL¡D AMATORSKIEJ DZIA£ALNO¦CI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH W KRAPKOWICACH 2012 Wyst±pi³o 16 dru¿yn, którym przypisano jeden z krajów wystêpuj±cych na UEFA EURO 2012    Nasi uczniowie wyst±pili w roli pomocy, opiekowali sie grupami, grali z nimi w pi³ê, piekli kie³baski, kibicowali i dbali o porz±dek. Organizatorzy bardzo byli zadowoleni z pracy naszej m³odzie¿y, która ¶wietnie siê bawila.

  zobacz zdjêcia

 11.      Pó³fina³ Wojewódzki Pi³ki No¿nej Dziewczyn tak jak w pi³ce halowej nasze dziewczyny zakoñczy³y sw± przygodê na pó³fina³ach po trudnych  meczach w Prószkowie zajeli¶my trzecie miejsce. Mamy dobr± dru¿ynê z perspektywami na przysz³o¶æ, w przysz³ym roku powalczymy   o finna³. Sk³ad dru¿yny: Paulina Ko³odziejek, Magdalena Wójcik, Magdalena Chrz±szcz, Magdalena Dziony, Justyna Merklinger, Aneta Bogucka, Marietta Marsetz, Laura Stal

 12.  Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft