Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - KOMISJA INFORMATYCZNA

http://patrykko.webd.pl/informatycy/

 

Witamy na stronie Komisji Przedmiotów Informatycznych

w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.


Sk³ad Zespo³u:

 

·  mgr in¿. Agnieszka Podstawa - przewodnicz±ca zespo³u

·  mgr Dorota Deæ 

·  mgr Leszek Ludwikowski 

·  mgr Andrzej Mielczarek 

·  mgr Ma³gorzata Koralewska 

·  mgr in¿. Patryk Kowol 


Nadrzêdnym celem naszej komisji jest przygotowywanie uczniów/s³uchaczy do egzaminu potwierdzaj±cego kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk. W sesji letniej 2011 r. czê¶æ praktyczn± tego ezaminu zda³o 100% uczniów szko³y dziennej i 100% s³uchaczy szko³y policealnej (¶rednia zdawalno¶æ w województwie opolskim to 73,9%). ¦rednia ilo¶æ zdobytych punktów w tej czê¶ci to 86,8 na 100 mo¿liwych (w województwie 76,9 pkt). Czê¶æ pisemn± zda³o 81,5% uczniów/s³uchaczy, co jest lepszym wynikiem o 20,6% miêdzy zdawalno¶ci± w naszej szkole a w województwie.

Zakres uprawnieñ i odpowiedzialno¶ci Zespo³u:

·  kszta³cenie uczniów/s³uchaczy w zawodzie Technik Informatyk,

 

·  kszta³cenie uczniów w zakresie przedmiotów informatycznych,

·  przeprowadzanie próbnych egzaminów i badania wyników nauczania,

 

·  organizowanie i przeprowadzanie zajêæ pozalekcyjnych,

 

·  organizowanie konkursów dla uczniów,

 

·  organizowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów,

 

·  prowadzenie szkolnej kawiarenki internetowej.

 


Projekt  "Innowacyjna Szko³a Zawodowa"- odwied¼ stronê projektu:

http://www.isz.wodip.opole.pl/


Projekt  "Szko³a nowych technoligii" - nasza szko³a zakwalifikowa³a siê 19.10.2011 do projektu: "Szko³a nowych technologii", który jest organizowany przez firmê Microsoft i WSIP.

W projekcie uczestniczyæ bêd± nauczyciele informatyki:

Agnieszka Podstawa

Andrzej Mielczarek

Patryk Kowol

oraz uczniowie naszej szko³y, których w najbli¿szym czasie wytypujemy.

Informacjê na temat projektu bêd± na bie¿±co aktualizowane. 


W ramach realizacji projektu: "Modernizacja egzaminów potwierdzaj±cych kwalifikacje zawodowe" wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna we Wroc³awiu przeprowadzi³a prace zwi±zane z przygotowaniem zadañ na nowy egzamin potwierdzaj±cy kwalifikacje w zawodzie. Jedn± z najistotniejszych zmian w organizacji czê¶ci pisemnej jest wykorzystanie systemu elektronicznego wspomagania egzaminu.
W zwi±zku z powy¿szym  grupa informatyków klasy IV TIL, naszej szko³y bra³a w dniu 15.12.2011 r. udzia³ w próbnym rozwi±zywaniu testów pisemnych on-line w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Osoba przeprowadzaj±ca próbê: mgr Leszek Ludwikowski.


 

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft