Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - KOMISJA JĘZYKÓW OBCYCH

  Komisja Jêzyków Obcych w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
 W jej sk³ad wchodz± nauczyciele jêzyka angielskiego i niemieckiego:

 

Sk³ad komisji:

Jêzyk angielski:

 mgr Danuta Wójcik- przewodnicz±ca

mgr Triandafilia Ralli

mgr Katarzyna D³ubak

 

Jêzyk niemiecki:

mgr Dominika Ochlast

mgr Anna Steinhoff-Okoñ 

mgr Ewa Czaja

¬ród³o:decopik.pl itnernet

        Zasadniczym zadaniem KJO jest wspó³praca przy efektywnym  nauczaniu jêzyków obcych zgodnie z obowi±zuj±c± podstaw± programow±, monitorowanie przyrostu umiejêtno¶ci w poszczególnych klasach

Komisja Jêzyków Obcych zajmuje siê- oprócz pracy dydaktycznej, skutecznie przygotowuj±cej do matury - propagowaniem i rozwijaniem zainteresowania jêzykami i kultur± krajów anglo i niemieckojêzycznych.
W tym celu organizujemy doroczne konkursy jêzykowe:
- Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii- edycja dla gimnazjów i szkól ¶rednich
- Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojêzycznych- dla szkó³ ¶rednich
- autorski Konkurs z Jêzyka Angielskiego pt: Do Your Best And Have Fun- dla szkó³ ¶rednich i klas zawodowych, tak¿e w wersji niemieckiej.
- Ma³± Olimpiadê Jêzyka Niemieckiego- dla szkól ¶rednich i klas zawodowych
- miêdzy klasowe konkursy na najlepsz± wypowied¼ pisemn±: ilustrowan± bajkê rymowan±; kartkê z ¿yczeniami ¶wi±tecznymi; kartkê z pamiêtnika
- tematyczne wystawy plakatów
- konkursy z okazji Europejskiego Dnia Jêzyków

Przeprowadzamy równie¿ kolejne edycje Konkursu organizowanego przez WSB we Wroc³awiu pt: Poka¿ Nam Jêzyk w obu wersjach jêzykowych.
Ponadto nasi uczniowie bior± udzia³ w warsztatach jêzykowych organizowanych przez Goethe Institut; uczestnicz± w wymienianie m³odzie¿owej ze szko³± partnersk± w Wissen, pracuj± w projektach eTwinning; bior± udzia³ w jêzykowych przedstawieniach teatralnych.

KJO zaprasza do wspó³pracy uczniów z nowymi pomys³ami dotycz±cymi szerszego propagowania jêzyków obcych; jeste¶my otwarci na wszelkie sensowne propozycje i obiecujemy wszelk± pomoc w ich realizacji.

wiêcej o komisji jêzyka angielskiego...

wiêcej o komisji jêzyka niemieckiego...

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft