Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - KOMISJA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH EKONOMICZNYCH

Nadrzêdnym celem naszej komisji jest przygotowywanie uczniów do egzaminu potwierdzaj±cego kwalifikacje w zawodzie Technik Ekonomista, Technik Handlowiec , Technik Logistyk oraz uczniów Zasadniczych Szkó³ Zawodowych.

Sk³ad komisji:
mgr  Izabela Szywalska- Przewodnicz±ca

mgr  Jolanta Szwed 
mgr in¿. Mariola Bujak

mgr  Joanna Krê¿el- Pulst

mgr in¿. Alina Hornatkiewicz

in¿. Olimpia Wikierska

mgr  Gra¿yna Jakubska

mgr in¿. Tomasz Micek

mgr  Henryk Galli

 

TECHNIK  EKONOMISTA

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

A. 35  Planowanie i prowadzenie dzia³alno¶ci w organizacji

A. 36  Prowadzenie rachunkowo¶ci

 W obu kwalifikacjach poznasz programy do obs³ugi firm: Subiekt GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT, P³atnik. Poznasz zagadnienia zwi±zane z ubezpieczeniami, rozliczaniem podatków oraz

 wype³nianiem dokumentów ksiêgowych.

 

ZAWODY DLA TECHNIKA EKONOMISTY TO:

- urzêdnik podatkowy

- urzêdnik ubezpieczeñ spo³ecznych

- pracownik ksiêgowy

- pracownik ds. kadr i p³ac

- sekretarka

- agent celny

- spedytor

- po¶rednik pracy

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

- urzêdy administracji publicznej

- banki i urzêdy skarbowe

- instytucje ubezpieczeniowe

- jednostki samorz±du terytorialnego

- przedsiêbiorstwa produkcyjne, us³ugowe i handlowe

- prowadzenie w³asnej dzia³alno¶ci

 

 

TECHNIK  HANDLOWIEC

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

A. 18  Prowadzenie sprzeda¿y

A. 22  Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± handlow±

 

ZAWODY DLA TECHNIKA HANDLOWCA TO:

 

- przedstawiciel handlowy

- pracownik  dzia³u marketingu

- pracownik administracyjno- handlowy

 

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

- prowadzenie w³asnej dzia³alno¶ci

- pracownik dzia³u sprzeda¿y

- przedsiêbiorstwa handlowe

- instytucje ubezpieczeniowe

- przedsiêbiorstwa produkcyjne i us³ugowe

 

 Posiadamy nowocze¶nie wyposa¿on± pracowniê  handlow±. Poznasz obs³ugê kasy fiskalnej oraz programy

 

TECHNIK  LOGISTYK

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:
A.30. Organizacja i monitorowanie przep³ywu zasobów i informacji w procesach produkcji,
          dystrybucji  i  magazynowania;
 A.31.Zarz±dzanie ¶rodkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
 A.32.Organizacja i monitorowanie przep³ywu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

W poszczególnych kwalifikacjach nauczysz siê wype³niaæ dokumenty zwi±zane z:

- obrotem magazynowym np. PZ- przyjêcie zewnêtrzne, PW- przyjêcie wewnêtrzne,
  RW- rozchód  wewnêtrzny, Mm- przesuniêcie miêdzymagazynowe, RW- rozchód zewnêtrzny, Faktura

-  przewozem w ró¿nych ga³êziach transportu np. CMR, CIM, Konosament, AWB,
  zlecenie  spedycyjne i transportowe

-  planowaniem komunikacji miejskiej, gospodarki odpadami i inne

 

W ramach projektów unijnych organizujemy kursy:

– Na wózek wid³owy

 

Mo¿liwo¶ci zatrudnienia absolwentów

Technicy logistycy zatrudniani s± w przedsiêbiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczê¶ciej pracuj± jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mog± pracowaæ tak¿e jako specjali¶ci do spraw sprzeda¿y i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obs³ugi klientów czy zarz±dzania centrum dystrybucyjnym,
a tak¿e jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektuj±, organizuj±
i odpowiadaj± za efektywno¶æ dzia³ania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy ¶redniego szczebla wykonuj± szereg zadañ o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosn±ce zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzeda¿y i obs³ugi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone s± w zasadzie
w wiêkszo¶ci przedsiêbiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i us³ugowych.

Praca:

Do najpopularniejszych bran¿, które poszukuj± specjalistów od logistyki nale¿± przede wszystkim transport, spedycja, przemys³, budownictwo, handel i us³ugi oraz informatyka i telekomunikacja.

 


zobacz zdjêcia z eliminacji do Olimpiady Logistycznej z dn.21.10.2011


Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft