Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - KOMISJA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNICZNYCH

Nadrzêdnym celem naszej komisji jest przygotowywanie uczniów do egzaminu potwierdzaj±cego kwalifikacje w zawodzie Technik Mechanik, Technik Budownictwa oraz uczniów Zasadniczych Szkó³ Zawodowych.


Sk³ad komisji:
mgr Andrzej Mielczarek - przewodnicz±cy
mgr Leszek Ludwikowski
mgr Bo¿ena Szady-Migda³
mgr Henryk Galli
mgr in¿. Andrzej Bujak
mgr in¿. Danuta Ka³wa-Bujak
mgr Alicja Krystoñ

Przedmioty mechaniczne - wiêcej informacji 

Technik mechanik – wybieraj±c nasz± szko³ê masz mo¿liwo¶æ wybrania jednej z dwóch specjalno¶ci w tym zawodze:

 

Je¿eli interesuje ciê majsterkowanie, monta¿ , demonta¿ maszyn i urz±dzeñ codziennego  u¿ytku (rower, motorower, kosiarka itd.) i chcesz poznaæ tradycyjne maszyny do obróbki materia³ów, czujesz siê jak Pomys³owy Dobromir, wybierz kwalifikacjê:

M17 – monta¿ i obs³uga maszyn i urz±dzeñ

 

Je¶li twoim g³ównym celem jest nauczenie siê obs³ugiwania i programowania nowoczesnych obrabiarek sterowanych numeryczne (CNC), wybierz kwalifikacjê:

M19 – u¿ytkowanie obrabiarek skrawaj±cych

 

W obu kwalifikacjach poznasz nowoczesne programy do projektowania: AutoCad, Inventor, Kalkulator technologiczny itp. Poznasz zagadnienia zwi±zane z automatyk± i robotyk± w ró¿nych ga³êziach przemys³u zwi±zanych z zawodem technik mechanik.

 

Absolwenci technikum mechanicznego mog± byæ zatrudnieni w:

- Du¿ych i ma³ych zak³adach produkcyjnych

- Ma³ych zak³adach rzemie¶lniczych

- Firmach zajmuj±cych siê produkcj± urz±dzeñ technicznych

- Jako konserwator maszyn i urz±dzeñ, kontroler techniczny

- Jako operator obrabiarek skrawaj±cych tradycyjnych i/lub nowoczesnych obrabiarek numerycznych CNC (zgodzie z wybran± kwalifikacj±).

 

W ramach projektów unijnych organizujemy kursy:

- Na wózek wid³owy

- Spawacza

- Elektromechanika i inne.

 -Organizowane s± równie¿ praktyki zagraniczne m in. w zak³adach Mercedesa-Bentz w Niemczch.

 

Dobrze wybierasz – techników mechaników potrzebuj± wszystkie dziedziny gospodarki. Jest to stary zawód, który wp³ywa na techniczn± przysz³o¶æ  ¶wiata.

 

Przedmioty budowlane - wiêcej informacji


 

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft