Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - KOMISJA PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNYCH

NAUCZYCIELE MATEMATYKI


mgr Iwona Bartkowiak - nauczyciel pracuj±cy w zawodzie 20 lat. Nauczyciel dyplomowany. Drugi przedmiot nauczania – wychowanie do ¿ycia w rodzinie 

mgr Dorota Deæ – nauczyciel pracuj±cy w zawodzie ponad 20 lat. Nauczyciel dyplomowany. Drugi przedmiot nauczania – przedmioty informatyczne

mgr Ma³gorzata Nesterowicz - nauczyciel pracuj±cy w zawodzie ponad 20 lat. Nauczyciel dyplomowany.

 

 Rok szkolny 2019/2020

Matematyczna Zamkowa Liga Zadaniowa dla szko³y bran¿owej I stopnia

Regulamin ligi zadaniowej [doc]

Zadania na pa¼dziernik [doc]


Dnia 11 marca 2019 roku odby³ siê w Opolu XXVI Wojewódzki Turniej Matematyczny dla Uczniów Bran¿owych Szkó³ I Stopnia. Uczniowie naszej szko³y: Kamil Makiola (kl. 3B), Szymon Boruszek (kl. 3C) i Sebastian Kollek (kl. 1A) zostali laureatami tego konkursu. W  klasyfikcji dru¿ynowej zajêli I miejsce w województwie, zdobywaj±c ³±cznie 139 punktów na 150 mo¿liwych.

 

Indywidualnie  Kamil Makiola (kl. 3B) zaj±³ II miejsce, Sebastian Kollek (kl. 1A)  - VI m., a Szymon Boruszek (kl. 3C) VII miejsce.
W konkursie rywalizowa³o ze sob± 38 uczniów z 13 szkó³ z ca³ej Opolszczyzny. Konkurs odby³ siê w auli Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Wrêczenie nagród laureatom i najlepszym dru¿ynom turnieju nast±pi podczas uroczystej gali, która odbêdzie siê pod koniec roku szkolnego w Opolu. 
 
Gratulujemy sukcesu uczniom, a tak¿e nauczycielom, którzy pomagali w przygotowaniach do tego konkursu.
 
 

 Rok szkolny 2018/2019

ZAMKOWA LIGA ZADANIOWA - ROK SZKOLNY 2018/19:

zadania na kwiecieñ [doc]

zadania na marzec [doc]


Wyniki XXVI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Bran¿owych Szkó³ I Stopnia z oddzia³ami Zasadniczej Szko³y Zawodowej – ETAP SZKOLNY.

 

Najlepsi w kategorii klas pierwszych:

  1. Sebastian Kollek  kl.  1 A
  2. Maciej Adamik     kl.  1 C
  3. Kamil Apostel       kl.  1 C

Najlepsi w kategorii klas drugich i trzecich:

  1. Szymon Boruszek    kl. 3 C
  2. Kamil Makiola          kl. 3B
  3. Daniel Wieczorek    kl. 2 B

 

GRATULUJEMY

 

Do ETAPU WOJEWÓDZKIEGO  zakwalifikowali siê uczniowie:

  1. Sebastian Kollek  kl.  1 A
  2. Szymon Boruszek    kl. 3 C
  3. Kamil Makiola          kl. 3B

 

GRATULUJEMY I ¯YCZYMY SUKCESÓW NA ETAPIE WOJEWÓDZKIM.

 


 

Rok szkolny 2017/2018


WYNIKI KONKURSU DLA UCZNIÓW ZSZ 2017-18


ZAMKOWA LIGA ZADANIOWA - ROK SZKOLNY 2017/18:

Zadania na pa¼dziernik [doc]

Zadania na listopad [doc]

Zadania na grudzieñ i styczeñ [doc]Rok szkolny 2016/2017

 

12 czerwca 2017 r. w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej w Opolu odby³a siê uroczysta gala  wrêczenia nagród laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Podczas tej uroczysto¶ci uhonorowano tak¿e laureatów XXIV Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów zasadniczych szkó³ zawodowych w¶ród, których znalaz³ siê uczeñ naszej szko³y, Adrian Trêbacz z klasy 1c.

 

Nasza szko³a zosta³a nagrodzona równie¿ w kategorii dru¿ynowej, za zajêcie II miejsca w¶ród 16 szkó³ bior±cych udzia³ w tym turnieju.

Dru¿ynê tworzyli: Adrian Trêbacz z kl. 1c oraz Szymon Boruszek  z kl. 1c i Sandra Machynia z kl. 2a, którzy zostali finalistami tego konkursu.

Nauczycielem matematyki, ucz±cym Adriana i jego kolegów z dru¿yny, jest pani Ma³gorzata Nesterowicz, która podczas gali otrzyma³a list gratulacyjny z r±k Opolskiego Kuratora O¶wiaty.

 

          Uroczysto¶æ u¶wietnili znakomici m³odzi arty¶ci z opolskiego Studia Debiutów, dzia³aj±cego przy MDK w Opolu. Organizatorzy konkursu to Kuratorium O¶wiaty w Opolu i M³odzie¿owy Dom Kultury w Opolu.

 

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim naszym uczniom i ¿yczymy dalszych sukcesów!

zobacz zdjêcia


 

ZAMEK   W¦RÓD  NAJLEPSZYCH

 

Dru¿yna w sk³adzie :

 

Adrian Trêbacz z kl. 1c

 

Szymon Boruszek z kl. 1c

 

Sandra Machynia z kl. 2a

 

 

zajê³a II miejsce

 

w XXIV Wojewódzkim Turnieju Matematycznym

 

dla Uczniów Zasadniczych Szkó³ Zawodowych,

 

który odby³ siê 8 marca 2017 roku w Opolu.

 

 

Adrian Trêbacz zosta³ ponadto laureatem tego konkursu,

 

 Sandra Machynia i Szymon Boruszekfinalistami.

 

W konkursie uczestniczy³o 48 uczniów z 16 szkó³ z ca³ej Opolszczyzny.

 

Do rozwi±zania by³o 10 zadañ o ró¿nym stopniu trudno¶ci. Uczniowie rozwi±zywali zadania samodzielnie, a suma punktów przez nich uzyskanych zadecydowa³a o lokacie dru¿yny.

 

Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!!!

 

opiekun uczniów

mgr Ma³gorzata Nesterowicz

 


 

XXIV Wojewódzki Turniej Matematyczny dla uczniów ZSZ

Dnia 29 listopada 2016 roku odby³y siê eliminacje szkolne do XXIV Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Zasadniczej Szko³y Zawodowej. Do zawodów przyst±pi³o ponad 20 uczniów.

 

W¶ród uczniów klas pierwszych najlepsi okazali siê:

I miejsce – Adrian Trêbacz  kl. 1C

II miejsce – Szymon Boruszek kl. 1C

          Dorota Hainsz  kl. 1A

III miejsce – Kamil Makiola  kl. 1B.

 

W¶ród uczniów klas II i III zwyciê¿yli:

I miejsce – Sandra Machynia kl. 2A

II miejsce – Piotr Gabor kl. 3B

III miejsce – Krzysztof Janecki kl. 2D.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

 

Etap wojewódzki tego turnieju odbêdzie siê 8 marca 2017 roku w Opolu. Nasz± szko³ê na tych zawodach bêdzie reprezentowaæ dru¿yna w sk³adzie:

Adrian Trêbacz kl. 1C

Szymon Boruszek kl. 1C

Sandra Machynia kl. 2A .

Nauczycielem matematyki ca³ej trójki jest pani Ma³gorzata Nesterowicz, która zajmie siê przygotowaniem uczniów do konkursu.

 

¯yczymy dru¿ynie powodzenia i obiecujemy, ¿e bêdziemy trzymaæ kciuki.


LIGA ZADANIOWA 2016/2017 - KLASY ZAWODOWE

 

Zapraszamy do Matematycznej Ligii Zadaniowej

Regulamin

zadania na pa¼dziernik [DOC]

zadania na listopad [DOC]

zadania na grudzieñ [DOC]

zadania na styczeñ [DOC]

zadania na marzec [DOC]

zadania na kwiecieñ  [DOC]

zadania na maj [DOC]


 

3 pa¼dziernika 2016 roku (poniedzia³ek) rusza w naszej szkole Matematyczna Liga Zadaniowa dla uczniów zasadniczej szko³y zawodowej. Co miesi±c bêdzie siê ukazywaæ lista zadañ z matematyki, któr± nale¿y rozwi±zaæ i oddaæ swojemu nauczycielowi z matematyki w podanym terminie. Listy zadañ bêd± umieszczane na stronie internetowej naszej szko³y w zak³adce "Z ¿ycia szko³y - komisja przedmiotów matematycznych" oraz w sali nr 4 i nr 11. Szczegó³y i regulamin ligi na stronie szko³y.

Uczniowie bior±cy udzia³ w tej lidze bêd± otrzymywaæ oceny z aktywno¶ci. 
Has³o ligi: "Rozwi±¿, ile umiesz. Rozwi±¿, kiedy chcesz." czyli mo¿esz rozwi±zaæ dowoln± ilo¶æ zadañ z listy z dowolnego miesi±ca.
Zachêcamy wszystkich uczniów ZSZ do udzia³u w lidze.


Powodzenia

Nauczyciele matematykiRok szkolny 2015/2016

LIGA ZADANIOWA 2015/2016 - KLASY ZAWODOWE

 

Zapraszamy do Matematycznej Ligii Zadaniowej

Regulamin

Zadania na wrzesieñ [DOC]

Zadania na pa¼dziernik [doc]


 


Rok szkolny 2014/2015

Matematyczna Liga Zadaniowa w Zespole Szkó³ Zawodowych

im. Piastów Opolskich w  Krapkowicach

Rok szkolny 2014/ 2015

Zapraszamy do Matematycznej Ligii Zadaniowej

Regulamin

Zadania na wrzesieñ [DOC]

Zadania na p¼dziernik [DOC]

Zadania na listopad [DOC]

Zadania na grudzieñ [DOC]

Zadania na styczeñ [DOC]

Zadania na luty [DOC]

Zadania na kwiecieñ [DOC]
Rok szkolny 2013/2014

Matematyczna Liga Zadaniowa w Zespole Szkó³ Zawodowych

im. Piastów Opolskich w  Krapkowicach

Rok szkolny 2013/ 2014

Zapraszamy do Matematycznej Ligii Zadaniowej

Regulamin Ligii Zadaniowej [PDF]

Zadania na listopad [DOC]

Zadania na grudzieñ [DOC]

Zadania na styczeñ [DOC]

Zadania na luty [DOC]

Zadania na marzec [DOC]

Zadania na kwiecieñ [DOC]

 Zadania na maj [DOC] - ostatni zestaw zadañ w tym roku szkolnym.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 13.01.2014r. w naszej szkole odby³ siê pierwszy etap XXI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Zasadniczych Szkó³ Zawodowych. £±cznie przyst±pi³o do niego 41. uczniów, w tym 21. z klas pierwszych, 12. z klas drugich oraz 8. z klas trzecich.


Wyniki etapu szkolnego wygl±da³y nastêpuj±co:
Klasy I
    1. Kamil Kurpiela            1A     24 pkt
    2. Marzena Hajduk        1D     18 pkt
        Chojnacki Pawe³        1B     18 pkt
    3. £ukasz Blania            1C     13 pkt
    4. Klaudia Kopiec            1A     10 pkt
Klasy II i III
    1. Stefania Kern            3E     20,5 pkt
    2. Dawid Wybraniec        2B     20 pkt
        £ukasz Koszyk            3B     20 pkt
    3. Patryk Mazurek        2B     19,5 pkt
    4. Daniel Janik            2C      17,5 pkt

Do etapu wojewódzkiego, który odbêdzie siê 05.03.2014r. zakwalifikowali siê:
    
    Klasa I:    Kamil Kurpiela
    Klasa II:    Dawid Wybraniec
    Klasa III:     Stefania Kern    
                    
Gratulujemy!
Nauczyciele matematyki
 


 Rok szkolny 2012/2013

Matematyczna Liga Zadaniowa w Zespole Szkó³ Zawodowych

im. Piastów Opolskich w  Krapkowicach

Rok szkolny 2012/ 2013

Organizatorzy:

Nauczyciele matematyki Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

Co zrobiæ by, wzi±æ udzia³ w konkursie? - zasady konkurs [PDF]

Zadania na wrzesieñ [PDF]

Zadania na pa¼dziernik [PDF]

Zadania na listopad [PDF]

Zadania na grudzieñ [DOC]

Podsumowanie Ligi Zadaniowej wrzesieñ - styczeñ [DOC]

Zadania na  luty i marzec [DOC]

Zadania kwiecieñ i maj [DOC]

XX Wojewódzki Turniej Matematyczny dla ZSZ

Dnia 14.01.2013r. w naszej szkole odby³ siê pierwszy etap  XX Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Zasadniczych Szkó³ Zawodowych.
£±cznie przyst±pi³o do niego 27. uczniów, w tym 15. z klas pierwszych, 10. z klas drugich oraz 2. z klas trzecich.

Wyniki etapu szkolnego wygl±da³y nastêpuj±co:
Klasy I:

1

Dawid Wybraniec

1B

28 pkt

2

Mateusz Kubata

1B

23 pkt

3

Daniel Janik

1C

22,5 pkt

4

Kamil Trinczek

1C

20,5 pkt

5

Nikola Glombik

1A

19 pkt


Klasy II i III:

1

£ukasz Koszyk

2B

29 pkt

2

Mateusz Tuora

3DE

23 pkt

3

Sabina Rymaszewska

2A

20 pkt

4

Dawid Wójcik

3DE

19 pkt

5

Seweryn Hañczuk

2B

16 pkt
Do etapu wojewódzkiego, który odbêdzie siê 04.03.2013r. zakwalifikowali siê:
    
    Klasa I:      Dawid Wybraniec
    Klasa II:     £ukasz Koszyk
    Klasa III:    Mateusz Tuora


Gratulujemy!
Nauczyciele matematyki


Rok szkolny 2011/2012

KONKURSY

Konkurs matematyczny im. dr Tadeusza Knysza:

TROCHÊ HISTORII

Pomys³odawc± konkursu by³ dr Tadeusz Knysz, nauczyciel Krapkowickiego Zamku. Przez kilka lat konkurs odbywa³ siê w naszej szkole, pó¼niej organizacj± konkursu zajmowa³y siê kolejne szko³y województwa Opolskiego. Konkurs obejmuje swoim zasiêgiem szko³y z województwa opolskiego (licea ogólnokszta³c±ce i technika). W konkursie startuj± dru¿yny dwuosobowe, na poziomie klasy I i klasy II w liceum, oraz klasy II i III w technikum.

 
Osi±gniêcia

W roku szkolnym 2010/2011 w Matematycznym konkursie im. Dr Tadeusza Knysza, który odby³ siê 18 kwietnia 2011 r w Zespole Szkó³ Mechanicznych w Opolu uzyskali¶my nastêpuj±ce wyniki:
I miejsce w kategorii klas II i III technikum – Joanna Ludwa i Sylwia Czapla
III miejsce w kategorii klas I technikum – Grzegorz Wróbel i Rafa³ Dyja.

Wziêli¶my równie¿  udzia³ w Wojewódzkim konkursie Matematycznym dla Zasadniczej Szko³y Zawodowej 7 marca 2011 i tutaj równie¿ mo¿emy pochwaliæ siê wynikami.
Wszyscy uczestnicy otrzymali tytu³ finalistów konkursu. Byli to:
1.    Krzysztof Ko³dziej 1c
2.    Marcin Pawliczek 2d
3.    Rafa³ P³aczek 3d


Projekty UE

W roku szkolnym 2011/2012 szko³a zosta³a zg³oszona do udzia³u w dwóch projektach o charakterze matematycznym.
1. Matematyka innego wymiary – projekt kierowany jest do uczniów uzdolnionych matematycznie
2. Matematyka  - reaktywacja – projekt kierowany jest do wszystkich uczniów, którzy chc± dobrze przygotowaæ siê do matury z matematyki..

Koordynatorem pierwszego jest pani mgr Iwona Bartkowiak, drugiego projektu jest pani mgr Dorota Deæ, a wspomagaj±cym pani mgr Ma³gorzata Nestorowicz. 


 

PODRÊCZNIKI KLASY TECHNIKUM -  Matematyka prosto do matury – podrêcznik dla liceum ogólnokszta³c±cego, liceum profilowanego i technikum – kszta³cenie ogólne w zakresie podstawowym. Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski. Wydawnictwo NOWA ERA

mmc@meridian.edu.pl  - Od wrze¶nia 2011 szko³a zg³asza siê do udzia³u w ogólnopolskim konkursie matematycznym w którym uczniowie otrzymuj± atrakcyjne nagrody np. laptopy, aparaty cyfrowe, telefony komórkowe itp. JU¯ DZI¦ MO¯ESZ SPRAWDZIÆ SWOJE UMIEJÊTNO¦CI. Zainteresowanych uczniów prosimy o zg³aszanie siê do swojego nauczyciela matematyki.

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft