Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - KOMISJA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Sk³ad komisji:

mgr Aleksandra Galli

mgr Aleksandra Rataj- Latka

mgr  Mariola Necel

mgr Magdalena Malewicz

mgr Joanna W³ochowicz

mgr El¿bieta Szczepanik

mgr Adam Latka

mgr Marcin Su³kowski

 

http://zamek.krapkowice.pl/historycy


GRUPA TEATRALNA

“Teatr – to aktywna refleksja cz³owieka nad samym sob±”
(Novalis)

Ko³o teatralne dzia³a w naszej szkole od 2007 roku. Zajêcia warsztatowe, które odbywaj± siê na scenie auli Zamku, wychodz± naprzeciw twórczej ekspresji uczniów, rozwijaj± zainteresowanie teatrem, poszerzaj± umiejêtno¶ci pracy w zespole.
Dotychczas przygotowali¶my nastêpuj±ce przedstawienia teatralne:


-  "Dziady”


- "¦luby panieñskie”


- "Miêdzy”

- "Ty, który skrzywdzi³e¶"

- "Góra lodowa"

- "Gdzie jest król?"

                                                                                                                                                                                                                                                           -"Moralno¶æ pani Dulskiej"    

                                                                                        
Co roku uczestniczymy w Przegl±dzie Teatrów Szkolnych „Pierrot” w Zespole Szkó³ w G³ogówku. Nasze wystêpy u¶wietniaj± szkolne imprezy, takie jak Zamkowe Dyktando, Dzieñ Kobiet czy dzia³ania profilaktyczne w ramach programu PAT.
Ciê¿ka i ¿mudna praca w³o¿ona w przygotowanie przedstawieñ owocuje. Zdobyli¶my kilka nagród w Przegl±dzie „Pierrot”, ale nie osiadamy na laurach.
Bardzo serdecznie zapraszamy do wspó³pracy nowych uczniów, zainteresowanych „zabaw± w teatr”. Chêtni proszeni s± o kontakt z opiekunami ko³a teatralnego p. Magdalen± Malewicz b±d¼ p. Joann± Krê¿el.PROGRAM PROFILAKTYCZNY PaT

Od roku szkolnego 2011/2012 szko³a uczestniczy w dzia³aniach ogólnopolskiego programu profilaktycznego PaT- "Profilaktyka a Ty". Podczas imprez tañczymy, ¶piewamy, realizujemy siê aktorsko... Co roku w czerwcu uczestniczymy w "Zrywie wolnych serc", akcji przygotowywanej przez m³odzie¿ w ca³ej Polsce.

Zapraszam wszystkich uczniów, którzy chcieliby pochwaliæ siê swoim talentem i wzi±æ udzia³ w programie

Aleksandra Rataj- Latka, instruktor PaT


 


Lista lektur - poziom podstawowy (obowi±zkowo lektury z *)

 • Sofokles Antygona lub Król Edyp;
 • *Bogurodzica; Lament ¶wiêtokrzyski
 • William Szekspir Makbet lub Hamlet;
 • *Jan Kochanowski – wybrane pie¶ni, treny (inne ni¿ w gimnazjum) i psalm;
 • Adam Mickiewicz– sonety, Romantyczno¶æ, *Dziadów czê¶æ III, *Pan Tadeusz;
 • Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, £agodna
 • Boles³aw Prus *Lalka;
 • Joseph Conrad J±dro ciemno¶ci;
 • Stanis³aw Wyspiañski *Wesele;
 • W³adys³aw Stanis³aw Reymont Ch³opi (tom I –Jesieñ);
 • Stefan ¯eromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa le¶ne lub Przedwio¶nie);
 • Jaros³aw Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;
 • *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;
 • Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;
 • wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanis³awa Ignacego Witkiewicza, S³awomira Mro¿ka lub Tadeusza Ró¿ewicza);
 • wybrana powie¶æ polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii Na³kowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga do nik±d, Stanis³awa Lema Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria,Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków mi³osnych);
 • wybrana powie¶æ ¶wiatowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa D¿uma, George'a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotno¶ci, Umberto Eco Imiê ró¿y).
 • Witold Gombrowicz *Ferdydurke (fragmenty);
 • plus wybrane wiersze: Juliusz S³owacki, Cyprian Norwid, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Boles³aw Le¶mian, Julian Tuwim, Jan Lechoñ, Julian Przybo¶, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Ga³czyñski, Krzysztof Kamil Baczyñski, Tadeusz Ró¿ewicz, Czes³aw Mi³osz, Wis³awa Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanis³aw Barañczak; Miron Bia³oszewski

Lista lektur - poziom rozszerzony

1. Teksty poznawane w ca³o¶ci

nie mniej ni¿ 13 pozycji ksi±¿kowych odpowiednio w trzyletnim b±d¼ czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objêto¶ci. Teksty okre¶lone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 • Horacy – wybrane liryki;
 • Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki);
 • poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);
 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;
 • Juliusz S³owacki Kordian lub Fantazy;
 • Zygmunt Krasiñski Nie-Boska Komedia;
 • realistyczna lub naturalistyczna powie¶æ europejska (np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);
 • Stanis³aw Ignacy Witkiewicz Szewcy;
 • Gustaw Herling-Grudziñski – wybrane opowiadanie;
 • Michai³ Bu³hakow Mistrz i Ma³gorzata;
 • wybrana powie¶æ lub zbiór opowiadañ z XX lub XXI w. (np. Marii D±browskiej, Zofii Na³kowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Ku¶niewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanis³awa Lema, Wies³awa My¶liwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Paw³a Huellego);
 • wybrana powie¶æ(lub zbiory opowiadañ) dwudziestowiecznych autorów z literatury ¶wiatowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery); wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych ni¿ wymienieni na poziomie podstawowym).

2. Teksty poznawane w ca³o¶ci lub w czê¶ci (decyzja nale¿y do nauczyciela), przy czym nie mo¿na pomin±æ utworu oznaczonego gwiazdk± teksty okre¶lone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 • wybrany esej Mieczys³awa Jastruna lub Zygmunta Kubiaka po¶wiêcony kulturze antycznej;
 • Dante Alighieri Boska komedia;
 • Johann Wolfgang Goethe Faust;
 • Czes³aw Mi³osz – wybrany esej;
 • Zbigniew Herbert – wybrany esej;
 • inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana B³oñskiego, Marii Janion, Leszka Ko³akowskie go, ks. Józefa Tischnera, Jaros³awa Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);
 • wybrany reporta¿ autora polskiego (np. Ryszarda Kapu¶ciñskiego, Krzysztofa K±kolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)
 • dziennik (np. Marii D±browskiej, Zofii Na³kowskiej, Jaros³awa Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);
 • Jan Pawe³ II Tryptyk Rzymski;
 • Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzie³ z innych epok).

3. Inne

 • wybrane filmy z klasyki kinematografii ¶wiatowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);
 • spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku;
 • sta³a lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesiêcznika i kwartalnika

 


Zobacz archiwalne zdjêcia z Wielkiego Zamkowego Dyktanda

 

Ty który skrzywdziłeś
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft