Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - FIRMA SYMULACYJNA

Program autorski firmy symulacyjnej:

mgr Jolanta Szwed

Prowadzenie firmy:

mgr Jolanta Szwed- Klasa III TE
mgr in¿. Mariola Bujak - Klasa II TE

Firmy symulacyjne zaistnia³y na przestrzeni ostatnich kilku lat w nielicznych szko³ach ekonomicznych. Dzia³aj± podobnie jak firmy funkcjonuj±ce na rynku, prowadz± wszystkie konieczne operacje, prowadz± handel, ksiêgowo¶æ, itp., lecz odbywa siê to bez udzia³u ¶rodków pieniê¿nych. Oferty takich firm s± dostêpne na targach i w sieci internetowej.
Dzia³alno¶æ pierwszej firmy symulacyjnej rozpoczêli¶my w styczniu 2003 roku. Jednak przygotowania do prowadzenia firmy zaczê³y siê ju¿ we wrze¶niu poprzedniego roku.
Gromadzili¶my potrzebne dokumenty, za³atwiali¶my konieczne sprawy formalne, zwi±zane z podjêciem naszej dzia³alno¶ci, m.in. REGON,NIP, koncesja na prowadzenie firmy.
Uczniowie klasy zostali podzieleni na piêæ dzia³ów, podobnych do tych jakie wystêpuj± w prawdziwych przedsiêbiorstwach.
Wiedza nabyta w trakcie trwania ca³ego programu daje uczniom wiêksze mo¿liwo¶ci na rynku pracy. U³atwia wdro¿enie siê w konkretne sytuacje w realnej firmie, gdy¿ uczniowie nabywaj± ju¿ wcze¶niej pewne umiejêtno¶ci praktyczne.

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft