Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - SAMORZĄD SZKOLNY

Sk³ad Samorz±du Uczniowskiego:

 


Przewodnicz±ca –  Dawid Bernet
Wiceprzewodnicz±ca  –  Dominika Brzank
Wiceprzewodnicz±cy –  Dominika Krawczyk
sekretarz –  Dominika Mazurek
 
 
Opiekunowie Samorz±du Uczniowskiego:

mgr Iwona Bartkowiak
mgr Adam Latka
 
 
CELE  I ZADANIA SAMORZ¡DU UCZNIOWSKIEGO:

 1. Samorz±d Uczniowski tworz± wszyscy pe³noprawni uczniowie szko³y.
 2. Samorz±d dzia³a w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie o¶wiaty z dnia 7 wrze¶nia 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z pó¼n. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze  statutem szko³y.
 3. Organy samorz±du s± jedynymi reprezentantami ogó³u uczniów.
 4. Dzia³alno¶æ samorz±du wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

Cele:

 1. Celem samorz±du jest kszta³towanie samodzielnego i ¶wiadomego kierowania swoim postêpowaniem, kszta³towanie postawy, która prowadzi do identyfikowania siê z celami i zadaniami spo³eczno¶ci szkolnej, uznaniu ich za w³asne, d±¿enie do ich realizacji z w³asnej inicjatywy i poczucia w³asnej za nie odpowiedzialno¶ci.
 2. Realizacja celów winna byæ po³±czona z dba³o¶ci± o kszta³towanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imiê szko³y, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania samorz±du:

 1. Organizowanie i zachêcanie ca³ej spo³eczno¶ci uczniowskiej do nale¿ytego spe³niania obowi±zków szkolnych.
 2. Przedstawianie dyrektorowi szko³y, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb spo³eczno¶ci uczniowskiej.
 3. Wspó³dzia³anie z dyrektorem szko³y, rad± pedagogiczn±, rad± rodziców w zapewnieniu uczniom nale¿ytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajduj±cym siê w trudnej sytuacji.
 4. Rozwijanie zainteresowañ naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 5. Organizowanie imprez o charakterze powa¿nym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotkañ na terenie szko³y odpowiedzialny jest samorz±d).
 6. Organizowanie pomocy kole¿eñskiej uczniom napotykaj±cym trudno¶ci  w szkole i w ¶rodowisku uczniowskim.
 7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz miêdzy uczniami i nauczycielami.
 8. Ponoszenie wspó³odpowiedzialno¶ci za pracê nad kszta³ceniem i wychowaniem.
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft