Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

Szkolny O¶rodek Kariery – opiekun mgr El¿bieta Szczepanik


Je¿eli nie potrafisz odnale¼æ siê w trudnej rzeczywisto¶ci, nie masz sprecyzowanych planów na przysz³o¶æ, zg³o¶ siê do naszego SzOK-u !!!
Czym jest SzOK?
Szok to miejsce gdzie poznasz swoje predyspozycje zawodowe, zasady rz±dz±ce rynkiem pracy, poznasz podstawy prawa pracy.
Celem SZOK-u jest :
- rozpoznawanie umiejêtno¶ci w³asnych zasobów osobistych;
- poznanie ¶cie¿ek edukacyjnych w wybranych zawodach;
- kszta³towanie umiejêtno¶ci prezentowania siê na rynku pracy;
- kreowanie postaw aktywnych, kreatywnych;
- umiejêtno¶æ prezentowania siê na rynku pracy;
- poznanie ¶wiata zawodów.
Plan dzia³ania  SZOK-u:
¯ycie we wspó³czesnych realiach gospodarczych sprawia nam wszystkim trudno¶æ. Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce determinuje konieczno¶æ w³a¶ciwego przygotowania m³odzie¿y w tej rzeczywisto¶ci. Niniejszy program ma temu s³u¿yæ.
Koncepcja programu SzOK ukierunkowuje ucznia na 5 obszarów tematycznych:
·       komunikacja interpersonalna
·       rynek pracy
·       samozatrudnienie
·       wspó³praca z instytucjami wspieraj±cymi dzia³anie SzOK
·       stosowanie technik multimedialnych
Uzupe³nienie tych obszarów stanowi integracja Polski z Uni± Europejsk± i wynikaj±ce z tego faktu szanse dla m³odych obywateli naszego kraju. Najwiêkszy nacisk jest po³o¿ony na kszta³towanie przedsiêbiorczych postaw ucznia i ¶wiadomego wyboru przysz³ej drogi zawodowej. Zagadnienia teoretyczne poznawane w trakcie realizacji poszczególnych modu³ów bêd± konieczne jedynie do wykonywania æwiczeñ kszta³tuj±cych kluczowe umiejêtno¶ci.


SzOK ma na celu przygotowanie m³odego cz³owieka do aktywnego poruszania siê na rynku pracy oraz do aktywnego udzia³u w ¿yciu gospodarczym. Powinien kszta³towaæ przede wszystkim przedsiêbiorcze postawy uczniów, takie jak:
·        wiara we w³asne mo¿liwo¶ci
·        wytrwa³o¶æ w d±¿eniu do celu
·        odpowiedzialno¶æ za podejmowanie decyzji
·        uczenie siê na b³êdach
·        podejmowanie z w³asnej inicjatywy dzia³añ miêdzy innymi poszukiwania pracy, podejmowanie dzia³alno¶ci gospodarczej
Przewidywane osi±gniêcia uczniów:
·        poznanie samego siebie i swoich mo¿liwo¶ci
·        umiejêtno¶æ dokonywania samooceny
·        umiejêtno¶æ autoprezentacji
·        umiejêtno¶æ aktywnego s³uchania, przemawiania i prowadzenia rozmowy
·        aktywne uczestniczenie w pracy zespo³u
·        znajomo¶æ najwa¿niejszych praw i obowi±zków pracownika i pracodawcy
·        ¶wiadomo¶æ, co jest wa¿ne w procesie poszukiwania swego miejsca na rynku pracy
·        znajomo¶æ najbardziej efektywnych sposobów poszukiwania pracy
·        umiejêtno¶æ przygotowania dokumentacji potrzebnej w procesie poszukiwania pracy
·        kreowanie pomys³ów na dzia³alno¶æ gospodarcz±, czyli stworzenie miejsca pracy dla siebie.

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft