Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Z ŻYCIA SZKOŁY - ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

Sk³ad Zespo³u Wychowawczego

Przewodnicz±cy: mgr Bo¿ena Szady – Migda³ – wicedyrektor ds. wychowawczych
Cz³onkowie:       mgr in¿. Danuta Ka³wa – Bujak – nauczyciel, wychowawca
                       mgr Benedykta Nowak – higienistka szkolna
                       mgr Julita B±k – Miler - pedagog

G³ówny cel dzia³ania Zespo³u Wychowawczego: poszukiwanie i wypracowywanie form i metod pracy, które pomog± dziecku i jego rodzinie w rozwi±zywaniu trudnych problemów zwi±zanych z wype³nianiem obowi±zków szkolnych, z okresem dorastania oraz w podejmowaniu w³a¶ciwych decyzji ¿yciowych w sytuacjach trudnych.

Zadania:
1)    Opracowanie programu dzia³añ wychowawczych i profilaktycznych na dany rok szkolny
2)    Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki
3)    Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych zaistnia³ych w szkole.
4)    Szukanie przyczyn powstania tych sytuacji oraz sposobów ich zapobiegania.
5)    Wypracowywanie wniosków lub podejmowanie decyzji w sprawie organizacji ró¿nych form przeciwdzia³ania negatywnym sytuacjom, których sprawc± jest uczeñ.
6)    Czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowi±zków ucznia.
7)    Wspieranie nauczycieli i rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez tworzenie im mo¿liwo¶ci wzbogacania wiedzy i umiejêtno¶ci w zakresie wychowania / indywidualne wsparcie pedagoga szkolnego, pedagogizacja w ramach wywiadówek, programów profilaktycznych /.
8)    Organizowanie w ramach wspó³pracy z rodzicami, spotkañ konsultacyjno – interwencyjnych ds. wychowawczych.
9)    Bie¿±ca analiza sytuacji wychowawczej w szkole poprzez gromadzenie informacji dotycz±cych uczniów przejawiaj±cych niew³a¶ciwe zachowanie w ¶rodowisku szkolnym i rodzinnym.
10)    Podejmowanie dzia³añ naprawczych poprzedzone omawianiem trudnych sytuacji i poszukiwaniem rozwi±zañ.

Przydatne strony internetowe dla rodziców:


alkohol:
www.parpa.pl
www.zdrowie.med.pl
narkotyki:
www.narkomania.org.pl
www.narkotyki.com.pl
przemoc:
www.niebieskalinia.pl
www.parpa.pl
sekty:
www.kulty.info
www.sekty.net


Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" : 0 801 131 000, 058 301 0000

 Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy,
 dla sprawców stosuj±cych przemoc, ¶wiadków
 tel. 0 801 120 002
www.niebieskalinia.pl

 Pomarañczowa Linia dla rodziców, których dzieci pij±
 tel. 0 801 140 068
www.psychologia.pl
 
wiêcej w za³±czniku Pedagog szkolny

 GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

dy¿ury pedagoga

obowi±zuje od 18.11. 2019 roku

 

PONIEDZIA£EK                      08.00 – 12.00

WTOREK                                 11.00 – 16.00

 ¦RODA                                    07.30 – 12.30

 CZWARTEK                            09.00 – 13.00

 PI¡TEK                                    11.00 – 15.00

 


Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft