Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

O SZKOLE - HISTORIA KRAPKOWIC

Jakkolwiek Krapkowice zosta³y wzmiankowane po raz pierwszy w 1294r, to jednak na podstawie wyników badañ archeologicznych - mo¿na stwierdziæ, ¿e ludzie osiedlili siê w tym miejscu ju¿ du¿o wcze¶niej. Zdecydowa³y o tym dogodne naturalne  warunki obronne. Dwie rzeki i mokrad³a od najdawniejszych czasów broni³y do tego miejsca dostêpu. W staro¿ytno¶ci, przebiega³ w rejonie Krapkowic szlak, ³±cz±cy Cesarstwo Rzymskie z Morzem i Ba³tyckim. Tutaj docierali kupcy rzymscy, je¼dzili oni przez Bramê Morawsk±, wzd³u¿ Odry, nad morze, przede wszystkim po bursztyn. Kupcy nabywali na naszych terenach skóry i p³ody rolne. Byæ mo¿e ju¿ w czasach rzymskich na tym szlaku, w miejscu najstarszej czê¶ci

 

         
Foto: Most na Odrze        Foto: Rynek                    Foto: Rynek 


Krapkowic, powsta³a pierwsza osada. Podczas badañ archeologicznych natrafiono na pozosta³o¶ci pó³ziemianki i paleniska z prze³omu VI i VII wieku naszej ery. W kilku miejscach na terenie, Krapkowic znaleziono u³amki naczyñ glinianych z wieków IX - XI, a wiêc z okresu wczesnego ¶redniowiecza. Te znaleziska potwierdzaj± ci±g³o¶æ osadnicz± przez okres ca³ego ¶redniowiecza. W tym czasie podstawowym zajêciem tutejszej ludno¶ci by³o rybo³ówstwo, handel i uprawa ziemi. 

Prawa miejskie na prawie magdeburskim otrzyma³y Krapkowice najprawdopodobniej w 1295 roku (akt nadania nie zachowa³ siê).

Krapkowice no pocz±tku XX wieku posiada³y m³yn, fabrykê papieru, wapienniki, dwa tartaki i cegielniê parow±, a tak¿e fabrykê papy, celulozy i kartonu. W 1903 roku uruchomiono tu elektrowniê której pe³ny rozruch nast±pi³ w latach 1914 - 1917. W latach 1913 - 15 wybudowano wie¿ê ci¶nieñ i za³o¿ono sieæ wodoci±gow±. W 1894 roku wybudowano szpital, który posiada³ urz±dzenia kanalizacyjne, wodoci±gowe i ³a¼nie.

Regulacje rzeki Odry i odbudowa ¶luz przyczyni³y siê do rozwoju transportu rzecznego. W 1930 roku hrabia Sponeck, sprzeda³ czê¶æ swoich dóbr otmêckiej firmie obuwniczej Bata, która wybudowa³a fabrykê obuwia.

Obie miejscowo¶ci Krapkowice i Otmêt, dziêki przemys³owi i handlowi, a tak¿e dobremu po³±czeniu z okrêgami przemys³owymi drogami kolejowymi i rzecznymi, zaczê³y siê rozwijaæ .

Demograficzny rozwój Krapkowic przebiega³ nastêpuj±co:

1534 rok - 400;

1758 rok - 628;

1834 rok - 2.157;

1940 rok - 5.600;

1946 rok - 3.417;

1993 rok - 20.000;

            2000 rok - 25.671 mieszkañców.

W 1950 roku powsta³o województwo opolskie, a w nim z dniem 1 stycznia 1956 roku, z krañcowych terenów powiatów opolskiego, strzeleckiego i prudnickiego utworzono nowy powiat krapkowicki. Jego powierzchnia wynosi³a 431,5 km2, na której zamieszkiwa³o 60 ty¶. osób. Pod wzglêdem gospodarczym by³ to powiat silnie rozwiniêty przemys³owo. Zajmuj±c 4,5% powierzchni województwa, powiat krapkowicki dawa³ 10% produkcji globalnej województwa. Na wysokim poziomie sta³o te¿ rolnictwo. 

W Krapkowicach, po podniesieniu do rangi miasta powiatowego, nastêpuje rozwój przemys³u i budownictwa. Wybudowano trzy osiedla mieszkaniowe 1000-lecia, XXX - lecia i Sady oraz dwa osiedla domów jednorodzinnych. Rozbudowa zak³adów przemys³owych i budowa cementowni "Góra¿d¼e" przyczyni³y siê do dalszego rozwoju miasta.

W 1961 roku dotychczasowe Osiedle Otmêt zosta³o w³±czone do Krapkowic. W 1975 roku, po likwidacji powiatów, powsta³a gmina Krapkowice obejmuj±ca nastêpuj±ce so³ectwa: Borek, D±brówka Górna, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Piêtna, Rogów Opolski, Steblów, Sciborowice, ¯u¿ela, ¯ywocice, Gwo¼dzice. Z dniem 1 stycznia 1999 roku Krapkowice sta³y siê ponownie siedzib± powiatu, który tworz± gminy: Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki, Walce i Zdzieszowice.

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft