Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

O SZKOLE - HISTORIA ZAMKU

Dzieje krapkowickiego zamku s± ma³o znane. Trudno ustaliæ datê jego wybudowania. Przyj±æ nale¿y, ¿e powsta³ w ¶redniowieczu. Istnia³ ju¿ przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1294 przez ksiêcia W³adys³awa opolskiego. Legenda mówi, co wydaje siê nieprawdopodobne, ¿e mieli go zbudowaæ templariusze. Tak¿e o funkcji, jak± spe³nia³a ta budowla, nic nie wiadomo. Miasto powsta³o na terenie dóbr ksi±¿êcych, zamek za¶ znajdowa³ siê tu¿ poza jego murami. Kto w nim mieszka³? Mo¿liwe, ¿e by³ on siedzib± w³odarza ksi±¿êcego.

 

        
Foto: brama g³ówna                         Foto: dziedziniec                         Foto: kolumna

 

Dzieje zamku musia³y byæ burzliwe, skoro J. Sinapius w ksi±¿ce „Osobliwo¶ci szlachty ¶l±skiej” mówi o bia³ej damie ukazuj±cej siê na krapkowickim zamku.Kiedy w 1532 roku wygas³a górno¶l±ska (opolsko – raciborska) linia Piastów, ksiêstwo dosta³o siê w rêce Federyka Habsburga. 29 wrze¶nia 1582 roku Krapkowice zosta³y sprzedane hrabiemu Janowi Joachimowi von Redernowi i tym samym przesta³y byæ miastem ksi±¿êcym. Zamek, jako siedziba w³a¶ciciela miasta, zacz±³ odgrywaæ wiêksz± rolê. Redernowie w miejscu starej ¶redniowiecznej budowli wznie¶li now±, posiadaj±c± wysoki parter i dwa piêtra. Budowê zakoñczono w 1678 roku, upamiêtniaj±c datê na bramie zamkowej. Za panowania hrabiów Renderów, którzy uczynili budowlê wygodn± i okaza³±, zamek prze¿ywa³ okres swej najwiêkszej ¶wietno¶ci. Posiada³ zwierciadlan± letni± salê jadaln±, wspania³± oran¿eriê z oszklonymi ¶cianami i bezpo¶rednim wej¶ciem do cieplarni, ogrodu i parku. Spacerowe kro¿anki prowadzi³y do piwnicy. W piwnicach zamkowych przechowywano wino i lód. 

Ten czas ¶wietno¶ci trwa³ do roku 1772. 16 czerwca tego¿ roku gwa³towny po¿ar obj±³ ca³e miasto. Sp³onê³o wiele domów, ko¶ció³ i zamek. Po po¿arze obni¿ono budowlê o jedno piêtro i w takim kszta³cie zachowa³a siê do dzi¶. 28 sierpnia 1759 roku zmar³ ostatni mêski potomek von Rendernów  - hrabia Henryk Adolf pozostawiaj±c jedyn± spadkobierczyniê – hrabiankê Henriettê, która zmar³a w roku 1765, w wieku 9 lat i na niej wygas³a krapkowicka linia rodowa von Rendernów. Maj±tek przypad³ matce, która w 1775 roku sprzeda³a zamek Karolowi Wilhelmowi von Haugwitzowi za 18 000 – talarów. Haugwitzowie byli jego w³a¶cicielami do 1944 roku, ale nie troszczyli siê o zamek i doprowadzili do jego  zaniedbania. Jeden z Haugwitzów, w randze ministra rz±du Rzeszy, wiêcej przebywa³ w Berlinie, ni¿ w Krapkowicach, a pozostali mieszkali w odleg³ym o 5 km Rogowie Opolskim. 

 

                    
Foto: okno klasa 47                  Foto: fragment boazerii                 Foto: tylne wej¶cie

 

Przez jaki¶ czas w komnatach zamkowych czynna by³a manufaktura sukiennicza i sta³y w nich warsztaty tkackie. Wspomina siê tak¿e o dzia³aniu  lo¿y masoñskiej.

W roku 1806, w czasie oblê¿enia Ko¼la przez wojska napoleoñskie, w zamku urz±dzono szpital polowy dla Francuzów. Wówczas to komnaty zamkowe zosta³y zdewastowane, porozbijano wyposa¿enia ich wnêtrz i zniszczono bogat± bibliotekê. 

W latach 1834-1845, podczas budowy nowego budynku szkolnego w Krapkowicach, gdy¿ stary grozi³ zawaleniem, korzystano z trzech komnat zamkowych przeznaczonych na sale lekcyjne. Tak¿e w okresie miedzy I i II wojn± ¶wiatow± w³a¶ciciele zamku u¿yczali kilka pomieszczeñ dla celów szkolnych. 

W roku 1939 w zamku mieszkali robotnicy fabryczni ró¿nych narodowo¶ci. Podczas dzia³añ wojennych budowa uleg³a w du¿ej mierze zniszczeniu i ca³kowicie zosta³a pozbawiona dachu. W roku 1945 rozpoczêto remont zakoñczony w roku 1947. Od tego czasu a¿ do chwili obecnej zamek pe³ni funkcjê szko³y. 

Zamek jest potê¿na budowla pó¼norenesansowa w kszta³cie czworoboku otaczaj±cego dziedziniec. Wjazd na dziedziniec przez jedn± tylko bramê, zbudowana w kszta³cie tunelu przebijaj±cego masyw budynku zamkowego. Po dawnym wystroju wnêtrz pozosta³y dwa barokowe kinkiety w postaci anio³ów, znajduj±ce siê nad kamiennymi schodami prowadz±cymi do dawnej sali balowej, kilka pieców kaflowych bogato zdobionych oraz piêkna dêbowa boazeria z pomieszczeniami kredensowymi w sali jadalnej.

Na dziedziñcu zamku znajduje siê zabytkowa studnia powsta³a najprawdopodobniej w okresie powstawania ¶redniowiecznej budowli. G³êboko¶æ studni wynosi oko³o 30-40 metrów od lustra wody, ¶ciany studni zosta³y u³o¿one z kamienia.

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft