Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

O SZKOLE - HISTORIA SZKOŁY

Podczas ostatniej wojny zamek uleg³ zniszczeniu. Nie posiada³ dachu i wymaga³ remontu. Za kwotê 7.000.000,-z³ wykonano go dziêki Ministerstwu Przemys³u i Handlu, które przejê³o obiekt. Po remoncie zorganizowano w nim Szko³y Przysposobienia Zawodowego nr 16. Przyjêto 300 uczniów. Czas trwania nauki ograniczono do 11 miesiêcy. Warunki by³y bardzo prymitywne, brak ³awek, uczniowie siedzieli na pod³odze, tablice zastêpowa³y drzwi pomalowane na ciemny br±z. Jednak dla m³odych mê¿czyzn, którzy wrócili z wojny by³ to pocz±tek nowego, szczê¶liwego ¿ycia, pocz±tek stabilizacji, koniec koszmaru wojny.

           

W roku 1948 szko³a zosta³a wyposa¿ona w najniezbêdniejsze umeblowanie i pomoce naukowe. Jednak warunki by³y nadal bardzo trudne. W tym samym budynku znajdowa³ siê internat, kuchnia i sto³ówka. Kadrê wychowawcz± szko³y i internatu stanowili oficerowie zdemobilizowani po zakoñczeniu wojny. Uczniów podzielono na trzy kompanie, a kompanie na plutony. Ka¿da kompania mia³a dowódcê w stopniu podporucznika, a plutony mia³y za wychowawców  podoficerów, kaprali, plutonowych i sier¿antów. Personel wychowawczy i administracyjno – gospodarczy stanowi³ razem do¶æ liczn± kadrê – oko³o 70 ludzi. Szko³a posiada³a samochody ciê¿arowe i odpowiedni± do nich obs³ugê. 

            

Ten typ szko³y przetrwa³ do roku 1954, po czym zosta³ zlikwidowany. Po likwidacji zamek przejê³o Ministerstwo Przemys³u Chemicznego. Internat przeniesiono na ulicê G³êbok± 5. Na terenie zamku zorganizowano Publiczn± Szko³ê Zawodow±. Nauka odbywa³a siê w godzinach popo³udniowych. Uczniowie byli etatowymi pracownikami Zak³adów Celulozowo – Papierniczych.


Foto: 
Kolumny na dziedziñcu zamku


Foto:
Aula szkolna

 

W 1956 roku szko³a zosta³a przyjêta przez Ministerstwo O¶wiaty przyjmuj±c nazwê Zasadniczej Szko³y Papierniczej. Kszta³cono w niej w zawodach: aparatowy przemys³u chemicznego i ¶lusarz. W latach 1957-58 zamek poddano gruntownemu remontowi. W roku 1961 uczy³o siê tu ponad 400 uczniów w klasach rannych i wieczorowych w zawodach: Technik Przemys³u Papierniczego o specjalno¶ci papiernik. Rozpoczêto kszta³cenie w zawodzie sprzedawca, powsta³y tak¿e klasy wielozawodowe.


Foto:
Klasa matematyczna


Foto:
Jadalnia

 

W roku 1966 powsta³a klasa ogólnoekonomiczna oraz utworzono I klasê Technikum Mechanicznego dla Pracuj±cych o specjalno¶ci budowa maszyn. 

W roku szkolnym 1967-68 klasa ogólnoekonomiczna kszta³ci³a m³odzie¿ w specjalno¶ci: ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw a w roku nastêpnym wprowadzono specjalizacjê: finanse i rachunkowo¶æ.

Od roku 1971 wzrasta ilo¶æ klas wielozawodowych kszta³c±cych uczniów w wielu specjalno¶ciach i zawodach, wprowadzono te¿ nowy typ szko³y - Technikum Ekonomiczne dla Pracuj±cych. 

  W roku 1975, ze wzglêdu na ró¿norodno¶æ typów, kierunków i zawodów szko³a otrzyma³a nazwê Zespo³u Szkó³ Zawodowych, w sk³ad którego wchodzi³y: Zasadnicza Szko³a Zawodowa, Liceum Ekonomiczne, Technikum Celulozowo – Papiernicze oraz Liceum Ekonomiczne dla Pracuj±cych. 

  Obiekt zamku, w którym mie¶ci siê Zespó³ Szkó³ Zawodowych jest ci±gle modernizowany i przystosowywany do wymagañ wspó³czesnej szko³y ponadpodstawowej. Od pocz±tku lat dziewiêædziesi±tych nieustannie trwaj± w nim remonty sal lekcyjnych i prace adaptacyjne ró¿nych pomieszczeñ zmieniaj±cych swe dotychczasowe przeznaczenie.

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft