Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 4661 338, fax: 77 4661 728, email: szkola@zamek.krapkowice.pl
Napisz do nas

2020-03-26

Nie kłam w szpitalu

- Jedno MAŁE KŁAMSTWO na izbie przyjęć i pozbawiacie setki osób opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zwłaszcza tej


- Wracając z pracy, czy innego wyjazdu z zza granicy, będąc w kwarantannie, czy mają nawet podejrzenie o zarażenie koronawirusem, PAMIĘTAJCIE, ŻE NIE JESTEŚCIE „TRĘDOWACI”. Każdy udzieli Wam potrzebnej POMOCY, położy w szpitalu jak trzeba, zrobi operację, czy inny zabieg, tylko odpowiednio do tego zabezpieczy WAS i SAMEGO SIEBIE mając taką wiedzę!


- Brakuje w Polsce lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia, nie tylko przez sytuację związaną z koronawirusem, ale ogólnie, (nie trzeba jakoś szczególnie Wam tego tłumaczyć - jak jest każdy widzi) dlatego każdy MEDYK jest dziś na wagę złota.


- NIE ZATAJAJCIE, faktu bycia w gronie osób z podejrzeniem o możliwość zachorowania. Po to robi się dziś w szpitalach wstępny wywiad, mierzy temperaturę, ustala objawy, żeby chronić i pomagać WAM i INNYM !


- W ostatnich dniach czytamy o kolejnych zamkniętych szpitalach i wyłączonych z pracy lekarzach i pielęgniarkach, przez zatajanie prawdy przez pacjentów !!!

 

Szpital Krapkowice i wiele innych szpitali, musi pracować bez kwarantanny, żeby ratować WASZE ZDROWIE i ŻYCIE ! To jest wystarczający ARGUMENT, żeby przed wejściem do szpitala mówić PRAWDĘ !!!!!

 

https://www.facebook.com/463777867456412/posts/833598303807698/?d=n


 

2020-03-25

Ukazało się rozporzadzenieregulujace pracę szkoły w  bieżacym okresie (koronawirus).

Wszystkie informacje umieszczone są w systemie dziennika elektronicznego Librus.

Uczniowie mają obowiazek do codziennego sprawdzania wiadomości w w/w dzienniku.

W razie trudności prosimy o kontakt ze szkołą


 2020-03-13

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników m?odocianych

W zwi?zku z rozprzestrzenianiem si? na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywo?uj?cego chorob? COVID-19, maj?c na uwadze bezpiecze?stwo m?odzie?y, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników m?odocianych, w tym uczniów b?d?cych m?odocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowi?zku ?wiadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o?wiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z pó?n. zm.).
Informujemy, ?e prowadzone s? prace legislacyjne maj?ce na celu wliczenie okresu zawieszenia zaj?? w szko?ach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umow? z uczniami-m?odocianymi pracownikami, przys?uguje dofinansowanie kosztów kszta?cenia.
2020-03-11


 2020-03-10

Drodzy Rodzice i uczniowie
Ze wzgl?du na specyfik? naszego terenu i sytuacj? epidemiologiczn? w kraju i Europie po posiedzeniu komisji bezpiecze?stwa, decyzj? Starosty Krapkowickiego zaj?cia w szkole zostaj? zawieszone od dnia 11 marca 2020 r. do odwo?ania. Klasy Bran?owe od dnia jutrzejszego udaj? si? do pracodawcy.
Wszelkie szczegó?y zostan? ustalone w dniu jutrzejszym i podane do wiadomo?ci poprzez dziennik librus oko?o godziny 12.
Nauczyciele przygotuj? w najbli?szych dniach platform? e-learningow?, aby uczniowie mogli kontynuowa? nauk? zdalnie.
Prosz? ?ledzi? wiadomo?ci w dzienniku librus.

Z Powa?aniem
Dyrekcja Szko?y


 2020-02-20

ZAMEK DOCENIONY

Z ogromn? przyjemno?ci? informujemy, i? Nasz Krapkowicki ZAMEK, podobnie jak w ubieg?ym roku zosta? laureatem Plebiscytu Or?y Edukacji 2020. Zaj?li?my 2 miejsce uzyskuj?c w ocenie 8,8 punktów na 10 mo?liwych. Zostali?my równie? wyró?nieni na poziomie ogólnopolskim.

Konkurs organizuje cyklicznie, w edycjach rocznych przedsi?biorstwo Beautiful Company Sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu. Celem jest dotarcie do jak najwi?kszego grona przedsi?biorców i wy?onienie tych spe?niaj?cych najwy?sze standardy. Udzia? bior? wszystkie firmy edukacyjne obecne w sieci. Organizator konkursu przeszukuje Internet w poszukiwaniu stron zawieraj?cych oceny /Google.pl, panorama firm.pl, facebook.pl, jakie opinie.pl, zumi.pl, pkt.pl i inne/.

Or?y Edukacji to nagroda  stworzona, aby spo?ród istniej?cych na rynku placówek wyró?ni? te najlepsze. Liderów bran?y, którzy stawiaj? na jako??, dzi?ki czemu mog? sprosta? wymaganiom swoich Uczniów. Nagroda ta potwierdza nasz wk?ad i zaanga?owanie w edukacj? m?odego pokolenia. Cieszymy si?, ?e jeste?my zaliczani do grona liderów bran?y edukacyjnej w powiecie krapkowickim oraz w kraju.

Podzi?kowania nale?? si? naszym uczniom, absolwentom i rodzicom, gdy? to ich pozytywne opinie o naszej szkole zadecydowa?y o otrzymaniu tytu?u laureata tego plebiscytu. Najwa?niejszym jest fakt, ?e opinie te nie by?y niczym wymuszone. Cieszymy si?, i? uwa?acie czas sp?dzony w Krapkowickim Zamku za najlepsze lata swojego ?ycia, a osoby, które uko?czy?y ju? nasz? szko?? z t?sknot? wspominaj? ten okres. Nagroda ta jest najlepszym podzi?kowaniem dla nauczycieli i pracowników szko?y za trud edukacji oraz wychowania. ?wiadczy równie? o tym, i? wybór Krapkowickiego Zamku jako szko?y, w której b?dziecie realizowa? kolejny etap edukacyjny – to dobry wybór.

https://www.orlyedukacji.pl/profile-275513-zespol-szkol-zawodowych-im-piastow-opolskich-w-krapkowicach/


 2020-02-06

Zbiórka dla Domu Samotnej Matki w Zopowy i Dom Dziecka w Krasnym Polu zako?czona pe?nym sukcesem!!!
Nasi uczniowie najpierw zbierali, segregowali, potem zapakowali i osobi?cie zawie?li kartony zabawek i produktów suchych tym, którzy ich bardziej ni? oni potrzebuj?.
W zamian "otrzymali" rado?? i u?miechy na twarzach dzieci – bezcenne.
Dzi?kujemy wszystkim zaanga?owanym - uczniom i koordynatorkom!  Jeste?cie wielcy!


2020-01-28

Oficjalnie komputery zosta?y dzisiaj odpalone przez Starosta Krapkowicki Maciej Sonik oraz Dyrektora naszej szko?y Pana Wolfganga Schneider.

Zakup sprz?tu, który b?dzie wykorzystywany podczas zaj?? na kierunku technik informatyk, zosta? sfinansowany z projekty realizowanego przez Powiat Krapkowicki pn. " Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim".

To ju? kolejna, profesjonalna pracownia zawodowa w naszej szkole. Dzi?ki temu kszta?cimy uczniów na wysokim poziomie, który potwierdzaj? wyniki egzaminów zawodowych oraz osi?gni?cia na olimpiadach przedmiotowych.


 2020-01-23

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Pedagogicznej po?egnali?my wieloletni? nauczycielk? przedmiotów budowlanych w naszej szkole Pani? mgr in?. Danut? Ka?w?-Bujak.

Pani Bujak bowiem po 31 latach pracy w naszej szkole odchodzi wkrótce na w pe?ni zas?u?on? emerytur?.

W imieniu wszystkich pracowników, uczniów oraz absolwentów ?yczymy Pani u?miechu i zdrowia oraz sukcesów w ?yciu osobistym i dzi?kujemy za te wszystkie lata w naszych zamkowych murach.

2020-01-17

Nasza szko?a otrzyma?a Srebrn? Tarcz? 2020 w katerorii: Najlepsze Technika W Polsce. Ranking jest prowadzony corocznie przez Perspektywy.

Gratulujemy naszym nauczycielom i uczniom.


 
2020-01-13

Z ogromny ?alem zawiadamiamy o ?mierci wieloletniego nauczyciela i dyrektora naszej szko?y ?.p. Stanis?awa Woryny.

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? we wtorek, 14 stycznia w Ko?ciele pw. Wniebowzi?cia NMP w Otm?cie.

11.00 Ró?aniec
11.30 Msza pogrzebowa

Nast?pnie odb?dzie si? ceremonia na Cmentarzu Komunalnym w Krapkowicach.


 2020-01-09

Ranking najlepszych  szkó? ?rednich "Perspektywy 2020".

Nasza szko?a na 13 miejscu w województwie i z odznak? "srebrnej szko?y"!

Jeste?my jedynym  technikum  z naszego powiatu, które znalaz?o si? w tym presti?owym zestawieniu.

Ranking tworzony jest na podstawie 4 kryteriów:
- sukcesy szko?y w olimpiadach,
- wyniki matury z przedmiotów obowi?zkowych,
- wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,
- wyniki egzaminu zawodowego.

Gratulacje dla Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów naszego srebrnego Zameczku.


 2019-12-24

Szkoła będzie nieczynna w dniach 24 i 27 grudnia 2019r


 2019-12-13

Dnia 13 grudnia 2019r. po raz kolejny uczniowie naszej szko?y wraz z nauczycielami historii mgr Marcinem Su?kowskim i mgr Adamem Latka wilie udzia? w Wielkiej Powtórce z historii. Warsztaty te organizowane s? przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. Tym razem udzia? wzi?li uczniowie klasy II TL.

            Wys?uchali wyk?adu dr hab. prof. UO Mariusz Sawickiego - Polacy na Kremlu. 1610 i 1812r, a nast?pnie uczestniczyli w warsztatach ?ladami Rzymian na ziemiach polskich prowadzonych przez pani? doktor Joann? Porucznik.

            W tym czasie nauczyciele doskonalili swoje umiej?tno?ci na warsztatach „Wolno?? jest w nas” poprowadzon? przez pani?  doktor Ann? Go??biowsk?.
2019-11-30

„OLIMPIADA WIEDZY I WARTOŚCI W SPORCIE” 6 EDYCJA: POLSKI ALPINIZM I HIMALAIZM.
zapisy u nauczyleli religii do 30 listopada 2019 r.
Etap szkolny – 13 listopada 2019 r.
• Finał Wojewódzki - 5 grudnia 2019 r. godz. 11.00, aula seminaryjno-akademicka w Opolu, ul. Drzymały 1.
• Konferencja „Himalaizm i alpinizm w optyce sportu, edukacji i życia” i gala wręczenia nagród laureatom.


http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/konkurs/wiedzy-o-sporcie/368-regulamin-olimpiady-i-zapisy


 2019-11-29

Dnia 29 listopada 2019r. w naszej szkole po raz kolejny odbył się konkurs cukierniczy. To już druga jego edycja, która w tym roku nosiła przesłanie „Słodki czar Bożego Narodzenia”, a głównym bohaterem tej rywalizacji, był często goszczący na naszych stołach  - piernik. W zawodach uczestniczyły szkoły podstawowe oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu krapkowickiego i nie tylko. Licznie przybyli do goście ze szkoły z Głogówka.

Rywalizacja trwała 90 minut, po czym Jury wybrało zwycięzców. Byli to:

- w kategorii szkół podstawowych – Natalia Cieślińska i Łukasz Rydzanicz,

- w kategorii szkół ponadpodstawowych – Daniel Wieczorek.

Serdecznie Gratulujemy. 

 

Karta zgłoszenia uczestnika [doc]

Regulamin konkursu cukierniczego_porawiony [doc]

Zgoda do udziału w konkursie-RODO [doc]

zobacz zdjęcia

 
2019-11-27

Dnia 27.11.2019 uczniowie klas 3IHP oraz 3 LE (technik: mechanik pojazdów samochodowych, informatyk, logistyk, ekonomista, handlowiec) brali udział w wykładach, które odbyły sie na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Wykłady dotyczyły tematów związanych z pierwszą pomocą przedlekarską, pracą straży pożarnej w wypadkach komunikacyjnych oraz używkach  i ich działaniu na kierowcę. Gościem specjalnym był Bartek Ostałowski słynny drifter i wyjątkowy kierowca rajdowy.

zobacz zdjęcia


 2019-11-22

 Dnia 22 listopada 2019r. krótko przed południem w naszej szkole odezwał się alarm przeciwpożarowy. Na szczęście to tylko ćwiczenia przeprowadzone wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Nasza młodzież spisała się znakomicie udając sprawnie na miejsce wyznaczonej zbiórki.

zobacz zdjęcia
2019-11-18

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO po raz kolejny wspiera organizację i propagowanie akcji pn.: „Europejski Dzień Wiedzy o
Antybiotykach".

Niniejsze przedsięwzięcie obchodzone jest corocznie 18 listopada. W roku 2019 organizowana jest jego 12 edycja. Celem Europejskiego Dnia
Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i uświadomienie zagrożenia związanego z antybiotykoopornością.

załącznik 1 [pdf]

załącznik 2 [pdf]
2019-11-14

Dnia 14-11-2019r. klasa IV PE w imieniu całej szkoły odebrała Medal Mickiewicz-Puszkin ustanowiony przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Odznaczenie to nadane zostało za wzorową organizację i pielęgnowanie śląsko-kresowej pamięci i gościnność dla poetów ze Wschodu i Zachodu.

zobacz zdjęcia
2019-11-08

Dnia 29 października 2019r. na szkolnym korytarzu klasy IV PE wraz z nauczycielami historii przygotowali wystawę i galerię upamiętniającą kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym tygodniu zostaną również przeprowadzone lekcje na temat współczesnego patriotyzmu powiązane z świętem Dnia Niepodległości.

zobacz zdjęcia
2019-11-07

Logistycy w Centrum Edukacji Lotniczej przy lotnisku w Krakowie. To jedna z wielu, wpisanych na stałe w szkolny kalendarz wycieczek zawodowych. Po zapoznaniu się z drogą bagażu i pasażera w trakcie odprawy lotniskowej udali się na grę terenową z wykorzystaniem aplikacji w telefonie po terenie terminalu Jak się okazało, od wielu wymagało to sporej kondycji fizycznej, aby znaleźć wszystkie miejsca zaznaczone na mapie.
2019-10-31

31.10.2019 Szkoła będzie nieczynna.


 2019-10-30

W miesiącu październiku nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Szkoła pamięta" przeprowadzonej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia związanych z dniem odzyskania niepodległości.

Uczniowie klas technikum i szkoły branżowej uczestniczyli w szeregu przedsięwzięciach mających na celu upamiętnić tą rocznicę. Klasa I C odwiedziła miejsca pochówków osób związanych z powstaniami śląskimi na lokalnych cmentarzach. Nie zapomnieli również o  grobach swoich byłych nauczycieli.

            Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli hołd powstańcom śląskim w Oleszce i na Górze Św. Anny, składając wieńce i zapalając znicze.

Klasa IV PE na szkolnym korytarzu przygotowała wystawę i galerię upamiętniającą ówczesne wydarzenia. Przeprowadzono również lekcje z wychowania patriotycznego.

zobacz zdjęcia


 2019-10-29

SPOTKANIE MISYJNE

29.10.2019

Gościem naszej szkoły będzie Ojciec Emmanuel Noufe, ze zgromadzenia  Misjonarzy Afryki - Ojców Białych

do godziny 10.25 – nasz gość będzie uczestniczył w zajęciach religii

godz. 10.25 – 10.45 /długa przerwa/ - kiermasz i wystawa misyjna

godz. 10.45 – Spotkanie z Ojcem Emanuelem Noufe, ze zgromadzenia  Misjonarzy Afryki - Ojców Białych /w auli szkolnej/.

Uczestniczą klas 4 TPE, 1 GHL oraz trójki klasowe uczniów. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielami są na zajęciach.

ok. godz. 11.15 – Wspólny Różaniec

 

zobacz zdjęcia


 2019-10-29

29.10.2019 - Mapa myśli i symulator jazdy autem ciężarowym. Oto z czym zmierzyli się dzisiaj uczniowie klasy 2 technikum informatycznego na warsztatach w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

zobacz zdjęcia
2019-10-16

16 października 2019 roku młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Uczniowie zwiedzili cały kompleks muzealny rozproszony na kilku kilometrach. Po zapoznaniu się z wystawami w macierzystym budynku muzeum, uczniowie wyruszyli na rowerach zwiedzać najważniejsze miejsca byłego obozu jenieckiego Lamsdorf. Uczniowie kolejno odwiedzili: Stary cmentarz jeniecki na którym znajdują się mogiły żołnierzy wielu narodowości z okresu wojen Prusko-Francuskich oraz z okresu I wojny światowej. Kolejnym punktem wycieczki były tereny poobozowe, na których wyeksponowane zostały podstawowe elementy wyposażenia obozu. W planach był jeszcze cmentarz żołnierzy radzieckich oraz cmentarz ofiar obozu pracy w Łambinowicach. Niestety warunki nie pozwoliły na dokładniejszą eksplorację terenu. Jednak na pocieszenie, przewodnik  pokazał uczniom nie programowe interesujące miejsce. Były to pozostałości po poligonie pruskim. Młodzież z zaciekawieniem oglądała i chłonęła wiedze historyczną. Takie obcowanie z namacalną historią, historią w praktyce skuteczniej kształtuje umiejętności poznawcze i pobudza prawidłowe postawy obywatelskie.

Łambinowice to miejscowość z bogata historią, tereny poobozowe w 2002 roku zostały uznane za Miejsca Pamięci Narodowej. Samo miejsce dla społeczeństwa Krapkowic jest mało znane, dlatego zdecydowaliśmy się je odwiedzać cyklicznie. Poznanie lokalnej historii jest bardzo istotne dla świadomego wychowania młodego pokolenia patriotów. Korzystając z zasady: „od szczegółu do ogółu” chcemy w młodzieży zaszczepić zainteresowanie historią nie tylko lokalną.   

zobacz zdjęcia


 2019-10-15

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów,
którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że
e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają
i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej
szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie
atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym
eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy,
jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też
w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów
w przyszłości.

 Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów [doc]


 2019-10-10

10.10.2019 - Informatycy tylko siedzą przed kompem i piszą programy? Nic bardziej mylnego.Uczniowie klasy 1 Technikum Informatycznego w swoim żywiole na lekcjach DNUTK. Praktyka czyni mistrzem :-).

 zobacz zdjęcia
2019-10-04

Dnia 4.10.2019: Nareszcie! Tak dziś w Zamku mówili wszyscy logistycy.

A to za sprawą pracowni logistycznej, która dziś oficjalnie otwarto w naszej szkole.
Pracownia to mini magazyn, z regałami, paletami, modelami środków transport oraz skanerami i drukarkami kodów kreskowych. Znajduje się tam nawet paleciak  i zestawy mini palet do formowania ładunków. Wszystko to ułatwi i umili 129 zamkowym logistykom naukę ich przyszłego zawodu.
 
 
Uroczystość otwarcia zaszczycili swoją obecnością Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, Dyrektor Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Lesław Tomczak oraz koordynator projektu Bartosz Piechaczek. Pracownia powstała w ramach projektu: "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy ".
 
 
 
 2019-09-23

Dnia 23.09.2019 obchodziliśmy Święto Szkoły. Głównym akcentem uroczystości było pasowanie klas pierwszych oraz podpsanie umowy przedłużającej współpracę z zakładem multiserwis. Naszym "pierwszakom" życzymy wielu sukcesów w nauce oraz oprzyjemnego pobytu w muracz naszego Zamku.

zobacz zdjęcia


 2019-09-21

Dnia 21.09.2019 na stadionie w Otmęcie, wielkie święto naszego powiatu. 
Zapraszamy wszystkim serdecznie. 
Będzie głośno, muzycznie, sportowo i charytatywnie.
Szukajcie naszego stoiska z atrakcjami. 

---

Z okazji 20 - lecia powiatu krapkowickiego miłośnicy dwóch kółek z klas trzecich i czwartych technikum wraz z opiekunami: Aleksandrą Rataj - Latką, Adamem Latką, Marcinem Sułkowskim, Tomaszem Mickiem oraz Grzegorzem Kucharzakiem wybrali się na rajd rowerowy. Odwiedzili ponad 20 wsi i przysiółków powiatu: Steblów, Nowy Młyn, Borek, Brożec, Swornicę, Grocholub, Krzewiaki, Groble, Antoszkę, Walce, Marianków, Posiłek, Zabierzów, Ćwiercie, Czerniów, Kórnicę, Wesołą, Jarczowice, Komorniki, Łowkowice, Dobrą i Nowy Bud. Przemierzyli prawie 50 km w ciągu 4 godzin, a przewodnikami były nasze uczennice, mieszkanki odwiedzanych miejscowości - Simona Baar i Michaela Janocha z kl. 3 TLE.

zobacz zdjęcia


 2019-09-21

Z okazji 20 - lecia powiatu krapkowickiego miłośnicy dwóch kółek z klas trzecich i czwartych technikum wraz z opiekunami: Aleksandrą Rataj - Latką, Adamem Latką, Marcinem Sułkowskim, Tomaszem Mickiem oraz Grzegorzem Kucharzakiem wybrali się na rajd rowerowy. Odwiedzili ponad 20 wsi i przysiółków powiatu: Steblów, Nowy Młyn, Borek, Brożec, Swornicę, Grocholub, Krzewiaki, Groble, Antoszkę, Walce, Marianków, Posiłek, Zabierzów, Ćwiercie, Czerniów, Kórnicę, Wesołą, Jarczowice, Komorniki, Łowkowice, Dobrą i Nowy Bud. Przemierzyli prawie 50 km w ciągu 4 godzin, a przewodnikami były nasze uczennice, mieszkanki odwiedzanych miejscowości - Simona Baar i Michaela Janocha z kl. 3 TLE.

zobacz zdjęcia
2019-09-11

Dnia 11.09.2019 na wycieczce w Krakowie uczniowie klasy 2THI uczestniczyli w warsztatach w Akademickim Centrum  Informatycznym Cyfronet, gdzie zobaczyli komputery o największej mocy obliczeniowej - Prometheus i Zeus. Zwiedzili również m.in. Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki i Wawel.

zobacz zdjęcia
2019-09-03

Zestaw podręczników i materiałów na rok szkolny 2019/2020


 2019-09-02

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 2 września 2019r. 

o godz. 9.30 w sali gimnastycznej.

W naszej szkole rozpoczeła naukę rekordowa liczba klas pierwszych - jest ich 12. Wszystkich przywitał dyrektor mgr Wolfgang Schneider i życzył owocnej pracy przez nastepne 10 miesięcy. Następnie zostali przedstawieni naszym nowym uczniom ich wychowawcy, którzy udali się z nimi do klas i na tradycyjne wycieczki do szkole.

zobacz zdjęć


 
Regulamin ligi zadaniowej

Zadania na październik


 Archiwum 2011/2012
Archiwum 2012/2013
Archiwum 2013/2014
Archiwum 2014/2015
Archiwum 2015/2016
Archiwum 2016/2017
Archiwum 2017/2018
Archiwum 2018/2019
Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft