Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Aktualności - Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracownik?w m?odocianych

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników m?odocianych

W zwi?zku z rozprzestrzenianiem si? na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywo?uj?cego chorob? COVID-19, maj?c na uwadze bezpiecze?stwo m?odzie?y, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników m?odocianych, w tym uczniów b?d?cych m?odocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowi?zku ?wiadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o?wiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z pó?n. zm.).
Informujemy, ?e prowadzone s? prace legislacyjne maj?ce na celu wliczenie okresu zawieszenia zaj?? w szko?ach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umow? z uczniami-m?odocianymi pracownikami, przys?uguje dofinansowanie kosztów kszta?cenia.


Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft