Godzina:
 
Home
Poleć nas
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

Aktualności - ZAMEK DOCENIONY - Or?y Edukacji 2020

ZAMEK DOCENIONY

Z ogromn? przyjemno?ci? informujemy, i? Nasz Krapkowicki ZAMEK, podobnie jak w ubieg?ym roku zosta? laureatem Plebiscytu Or?y Edukacji 2020. Zaj?li?my 2 miejsce uzyskuj?c w ocenie 8,8 punktów na 10 mo?liwych. Zostali?my równie? wyró?nieni na poziomie ogólnopolskim.

Konkurs organizuje cyklicznie, w edycjach rocznych przedsi?biorstwo Beautiful Company Sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu. Celem jest dotarcie do jak najwi?kszego grona przedsi?biorców i wy?onienie tych spe?niaj?cych najwy?sze standardy. Udzia? bior? wszystkie firmy edukacyjne obecne w sieci. Organizator konkursu przeszukuje Internet w poszukiwaniu stron zawieraj?cych oceny /Google.pl, panorama firm.pl, facebook.pl, jakie opinie.pl, zumi.pl, pkt.pl i inne/.

Or?y Edukacji to nagroda  stworzona, aby spo?ród istniej?cych na rynku placówek wyró?ni? te najlepsze. Liderów bran?y, którzy stawiaj? na jako??, dzi?ki czemu mog? sprosta? wymaganiom swoich Uczniów. Nagroda ta potwierdza nasz wk?ad i zaanga?owanie w edukacj? m?odego pokolenia. Cieszymy si?, ?e jeste?my zaliczani do grona liderów bran?y edukacyjnej w powiecie krapkowickim oraz w kraju.

Podzi?kowania nale?? si? naszym uczniom, absolwentom i rodzicom, gdy? to ich pozytywne opinie o naszej szkole zadecydowa?y o otrzymaniu tytu?u laureata tego plebiscytu. Najwa?niejszym jest fakt, ?e opinie te nie by?y niczym wymuszone. Cieszymy si?, i? uwa?acie czas sp?dzony w Krapkowickim Zamku za najlepsze lata swojego ?ycia, a osoby, które uko?czy?y ju? nasz? szko?? z t?sknot? wspominaj? ten okres. Nagroda ta jest najlepszym podzi?kowaniem dla nauczycieli i pracowników szko?y za trud edukacji oraz wychowania. ?wiadczy równie? o tym, i? wybór Krapkowickiego Zamku jako szko?y, w której b?dziecie realizowa? kolejny etap edukacyjny – to dobry wybór.

https://www.orlyedukacji.pl/profile-275513-zespol-szkol-zawodowych-im-piastow-opolskich-w-krapkowicach/


 

Copyright © Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft